Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(17)

Het vereenigingsleven heeft te Andijk al heel wat tot stand gebracht en het aantal vereenigingen op allerlei gebied is thans zeer uitgebreid. In 1835 werd door eenige vooraanstaande personen van Andijk en Wervershoof, waarbij ook een R.K., een Dep. tot Nut van 't Algemeen opgericht en 22 personen gaven zich als lid op.
In 1838 werd door het Dep. besloten een Ziekenfonds op te richten en al spoedig gaven enkele personen van Andijk en Wervershoof zich als lid daarvan op.
Dit ledental werd geregeld grooter maar na 1900 kwamen er verschillende andere voor ziekte en ongevallenverzekering tot stand en verminderde daardoor het ledental van het Ziekenfonds. In 1938 werd het 100-jarig bestaan feestelijk herdacht en werd de leden door het bestuur een autotocht naar Aalsmeer en Schiphol aangeboden, waarvan door ruim 40 personen werd deelgenomen.
In 1940 is op voorstel van het Bestuur besloten geen nieuwe leden meer aan te nemen en het Ziekenfonds dientengevolge over enkel jaren op te heffen.

In 1843 werd door het Dep. een Spaarbank opgericht en de controle daarvan werd opgedragen aan de Burgemeesters van Andijk en Wervershoof.
In 1860 werd het 25-jarig bestaan van het Dep. feestelijk herdacht. Des middags werd de Meestoof , die door J. Jonker en P. Schuurman was gebouwd, om de meekrap in te verwerken geopend en 's avonds was het feest in de "Krimper", waaraan door 400 personen werd deelgenomen.
In 1861 bedankten de te Wervershoof wonende leden van het Dep. als lid en richten zelf te Wervershoof een Dep. op. Het Ziekenfonds bleef onder het beheer het beheer van het oude Dep. en de Spaarbank bleef los van beide Dep. zonder controle doorwerken.

In 1864 werd door het Dep. te Andijk besloten nogmaals een Spaarbank en ook een Leenbank op te richten, welke beide met 1 April inwerking worden gesteld.
In 1893 werd besloten de Leenbank met 31 Dec. a.s. op te heffen en begin 1894 wordt het laatste verslag daarvan uitgebracht en de baten daarvan aan het Dep. afgedragen. De Spaarbank blijft gewoon doorwerken.

In 1875 werd te Oosterdijk een Dep. opgericht. De te Oosterdijk wonende leden van het Dep. bedankten als lid van het Dep. Andijk.
Te Oosterdijk werd toen ook een Spaarbank opgericht. Van de Spaarbank van het Dep. Andijk werd een gedeelte, "het boek à ƒ 1593,90 dat te Oosterdijk in werking was" aan het Oosterdijker Dep. afgedragen, met een gedeelte van het reeds gemaakte reservefonds à ƒ 99,74. Het Ziekenfonds bleef onder beheer van het Dep. Andijk.
Van de bibliotheek, die al eenige jaren te voren door het Dep. Andijk was opgericht, werden de 177 boeken, die in de Oosterschool berusten, aan het Dep. Oosterdijk ten geschenke gegeven.

In 1921 zijn de Nutsspaarbank van het Dep.Andijk en de Spaarbank, die in 1843 alreeds was opgericht en steeds nog zonder controle doorwerkte, bij elkander gevoegd. Deze Nutsspaarbank staat onder controle van de Nederl. Spaarbankbond en had op 31 Dec. 1940 815 deelhebbers met een ingelegd bedrag van ƒ 324064,47 en een reservefonds van ƒ 51604,57. De bestuursleden van deze Spaarbank worden door de leden van het Dep. Andijk gekozen. Vijf daarvan wonen te Andijk en twee te Wervershoof. Vanaf 1889 wordt van de winst der Spaarbank jaarlijks een gedeelte aan het Dep. afgedragen en vanaf 1935 is dat gesteld op ƒ 200,- per jaar.

In 1885 werd het 50-jarig bestaan van het Dep. feestelijk herdacht in de "Krimper".

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk