Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(18)

In 1895 word door A. Warnaar aan het Dep. voorgesteld een Commissie te benoemen om te onderzoeken tot oprichting van een Brandassurantie over te gaan, welk voorstel word aangenomen en er word ƒ 25,- beschikbaar gesteld voor eerste onkosten. Na enige onderzoek werd besloten tot oprichting van een brandassurantie, genaamd "de Hoop", over te gaan.
Tot Secretaris.Penningmeester werd benoemd A. Warnaar, in wiens woning kantoor werd gehouden.
Het ledental nam geregeld toe en toen in 1915 de inmiddels opgerichte Boerenleen-bank een eigen gebouw heeft gebouwd is A. Warnaar verhuisd en werd het kantoor der Brandassurantie in dat gebouw gehouden. In 1920 heeft A. Warnaar als Secr. Penningm. bedankt en is W.J.A. de Kat als zoodanig benoemd.
Door de dijkverzwaring is het gebouw onteigend en is tijdelijk in de autogarage van de N.V. West Friesland kantoor gehouden totdat het nieuwe gebouw aan de Kleingouw klaar was. De Heer W.J.A. de Kat is toen in dat nieuwe gebouw komen wonen en heeft daar kantoor gehouden.
Op 15 Jan 1941 is de Kat na eenige ongesteldheid overleden en is als zijn opvolger. C. Minnes benoemd. In 1941 is de woning van de Wed. P. Bakker aan Kleingouw nabij de Hoekweg door "de Hoop"aangekocht en wat verbouwd. Dit gebouw zal nu voor woning van Secr. Penningm. en kantoor van de Hoop worden gebruikt door 715 deeln. In 1941 was er bij "de Hoop" voor ƒ 3.380.000., reserve ƒ 56196, verzekerd.

In 1898 werd door T. Ypma e.a. aan het Dep. voorgesteld een onderzoek tot oprichting van een Inmaakfabriek in te stellen en als spreker den Heer Baron (Ericus) uit te noodigen om voor de leden van het Dep. daarover een lezing te houden. Na eenig onderzoek is tot oprichting van een Inmaakfabriek besloten. Deze Inmaakfabriek heeft enkele jaren bestaan en is toen weer opgeheven.

In 1902 werd door Burg. P. Kooijman Rz voorgesteld een afd. van het W. Kruis op te richten. Dr Heenk vindt dat zeer gewenscht, maar denkt dat het beter is dat de oprichting niet van het Dep. maar van de gemeente uitgaat, waartoe word besloten.
8 Jan 1903 deeld Burg. Kooijman mede dat hij 9 personen heeft uitgenoodigd om 17 Jan. a.s. ter vergadering te komen om tot oprichting van een afd. van het W. Kruis over te gaan. Voor onkosten word door het Dep. ƒ 25,- toegestaan.

16 Febr 1905 werd door A. Warnaar voorgesteld een commissie te benoemen om te onderzoeken tot oprichten van een Boerenleenbank over te gaan, wat werd aangenomen en voor onkosten werd wederom ƒ 25,- toegestaan.
21 Maart 1905 deelt deze Commissie mede dat op 11 Maart een vergadering is gehouden met als spreker C. Posch, Onderwijzer te Nibbixwoud, en dat naar aanleiding van die vergadering op 18 Maart nogmaals een vergadering is gehouden.
Aanwezig waren toen 82 personen en 16 daarvan gaven zich als lid der Boerenleenbank op, zoodat tot oprichting daarvan werd besloten en dat toen tot bestuursleden zijn gekozen: C. Schuurman, G. Prins Jz en D. Smit, voor R. v. Toezicht H. Tuijtel, P. Vriend Nz en J. Bakker Kz. en tot kassier benoemd A. Warnaar.
Het kantoor word gehouden ten huize van Warnaar. De Boerenleenbank hield de eerste jaren enkele uren per week zitting, maar de werkzaamheden aan de Bank verbonden werden steeds grooter. In 1905 werd besloten tot het bouwen van een kantoor met kassierwoning over te gaan.

In Jan 1916 heeft A. Warnaar ontslag als Onderw. aangevraagd en is toen in het nieuwe gebouw, staande aan de Dijk iets beoosten de Bakkershoek, gaan wonen en is het kantoor in gebruik genomen. In 1920 werd dit gebouw door Drechterland onteigend, voor een bedrag vam ƒ 12645,-. Het kantoor is toen tijdelijk gehouden in de autogarage van de N.V. West Friesland.
In 1920 heeft A. Warnaar wegens gezondheid ontslag als kassier genomen en is als zoodanig benoemd W.J.A. de Kat. In 1921 is het nieuw gebouwde kantoor met kassierswoning klaargekomen en is W.J.A. de Kat daarin komen wonen.
15 Jan 1941 is W.J.A. de Kat na eenige ongesteldheid overleden en is als kassier in zijne plaats benoemd G. Boogaard, die al ruim 10 jaar als klerk op het kantoor werkzaam was. Boogaard is met 1 April in de woning gekomen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk