Kistemaker

Thuis » Historie » Andijk, aantekeningen gemaakt door Volkert Veer

(19)

10 Jan 1907 werd door A. Warnaar in de vergadering van het Dep. voorgesteld een Commissie te benoemen om te onderzoeken "tot verbetering van aansluiting aan het wereldverkeer", zoo mogelijk een spoorverbinding te krijgen. Na eenig onderzoek en een voorlopig plan tot het verkrijgen van een spoor vanaf Andijk, Wervershoof, Hauwert, Nibbexwoud naar Wognum, zijn deze plannen niet doorgegaan.

In 1910 is een feestcommissie is benoemd voor het herdenken van het 75 jarig bestaan van het Dep. en werd een bedrag van ƒ 450,- daarvoor beschikbaar gesteld. 18 Oct 1910 is dit feest in de "Krimper" gehouden, wat werd opgeluisterd door muziek van Koning en Swidde te Hoorn en door voordrachten van Dr de Wit en K. Kool te Hem en waaraan ook enkele eigen leden hebben deelgenomen.

Verder is door bemiddeling van het Dep. opgericht "Floralia" wat vanaf de oprichting tot heden toe jaarlijks een bloemententoonstelling en zoo nu en dan een bloemencorso houdt waarvoor geregeld een goede belangstelling is.

Een "Weduwfonds" wat na enkele jaren goed gewerkt te hebben, is opgeheven omdat de premie die betaald moest worden, te hoog werd.

Naast de reeds genoemde opgerichte vereenigingen zijn nog verschillende andere kleinere tot stand gebracht.
In 1935 is het honderdjarig bestaan van het Dep. weer feestelijk gevierd met medewerking van enkele leden van de Tooneelvereeniging.

Sep 1946 werd wegens het veertigjarig bestaan van "Floralia" naast de gewone jaarlijkse bloemententoonstelling in een grootte tent naast de "Meiboom" een land- en tuinbouwtentoonstelling gehouden, die uitstekend geslaagd is.
Er werd ook een tuinwedstrijd gehouden waaraan door dertien personen werd deelgenomen en waar door mij een eerste prijs werd behaald.

In 1882 werd door eenige landbouwers de vereeniging "Akkerbouw" opgericht, met het doel beter afzet en hooger prijs voor de aardappelen te krijgen, daar de teelt daarvan steeds grooter werd. In de tijd van de aardappelenoogst werden deze 's morgens vroeg naar Broekerhaven gebracht, daar door twee aanwezige leden van het bestuur der vereeniging gekeurd, daarna in het schip geladen en naar Amsterdam verzonden, waar de aardappelen aan de markt of door een makelaar werden verkocht. Er waren geregeld twee schepen in de vaart die elk drie reizen per week naar Amsterdam deden, zoodat er dagelijks gelegenheid was om aardappelen te verzenden. Later toen de markt aan het spoor te Bovencarspel is opgericht, is de verzending van de aardappelen door "Akkerbouw" zachtjes aan verminderd en teniet gegaan.
"Akkerbouw" is kort na de oprichting overgegaan tot gezamenlijk aankoop van stokken, riet, mest, enz. voor hare leden en is, nadat de verzending van aardappelen is stopgezet, geheel een aankoopvereniging geworden, waarbij thans bijna alle landbouwers zijn aangesloten.

Op land- en tuinbouwgebied zijn er de laatste jaren verschillende vereenigingen opgericht, zooals "Ziekte- en Ongevallenverzekering", "Bloembollencultuur", "Hulp bij ziekte", "Veredeling van zaden" enz., welke allen in het belang van de bedrijven werkzaam zijn.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk