Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 26-27

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (26-27)

Toltarieven

De Duitse toltarieven bleken de Andijker tuinders nog hoog te zitten want in 1903 deed men een verzoek aan de Regering uitgaan om de onderhandelingen over de invoerrechten zodanig te voeren dat die rechten op invoer tot een minimum zouden kunnen worden beperkt.
Er werd voorts een verzoek ontvangen tot toetreding tot het Centraal Bureau uit het Nederlandsch Landbouwcomité, afdeling Noord-Holland. Mede met het oog op bundeling van aankopen en dergelijke, maar het kwam nog niet tot een besluit tot toetreding.
In hetzelfde jaar kwam voor Akkerbouw ook een reglementswijziging tot stand. Bij de verzending van aardappelen ging zich ook een uitbreiding van de zendingen veldvruchten voegen. Daarna worden groenten individueel aan de Amsterdamse markthallen aangevoerd.

De "Rotterdamsche tuinbouwvereniging" verzocht om adhesie voor hun ageren tegen de Duitse toltarieven, die men een groot gevaar achtte voor de Nederlandse export van groenten en aardappelen naar dat land. Er werd voorgesteld in een bezoek aan Buitenlandsche Zaken de problemen nader te bespreken. Daarbij werd vernomen dat de regering bereid was de zaak goed te behandelen.

Rijkspeilschaal.
Voor de polder "Het Grootslag" moest de stand van het water gemeten worden op 2.40 m – NAP.
Bij te hoge stand mopperden de "Westoppers", die het laagst liggende land hadden. Bi jlage waterstand hadden de "Oostoppers" moeite met varen door hun ondiepe sloten.

Waterpeil

Samen met "Veiling Tuinbouw – Grootebroek" werd een verzoek gericht aan het polderbestuur van Het Grootslag om het winterpeil te verhogen en het zomerpeil in geen geval hoger te laten worden dan voorheen het geval was. In relatie met die waterbeheersing werd ook voorgesteld de molens te Broekerhaven te doen vervangen door een machine.
Dat sprak de Andijkers wel aan. Maar het jaar daaraan volgend was een zeer droog jaar met dientengevolge erg lage waterstand in de polder.
Tijdens een gemeenschappelijke vergadering van alle betrokken verenigingen uit de diverse plaatsen in de polder Het Grootslag werd het polderbestuur verzocht water in te laten. Dat was dus zout Zuiderzeewater! Het polderbestuur wees het verzoek af onder vermelding dat het nu inlaten van water uit de Zuiderzee grote schade zou kunnen aanrichten. Wel wil men in de toekomst geleidelijk water inlaten.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk