Kistemaker

Thuis » Boeken » 100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 » Pagina 43-45

100 Jaar Akkerbouw 1883-1983 (43-45)

Tuinbouwtentoonstelling

Als waarborgfonds voor de Enkhuizer tuinbouwtentoonstelling in 1920 werd ƒ 500,00 beschikbaar gesteld en ƒ 70,00 werd gegeven als subsidie voor de aankoop van een toverlantaarn voor de tuinbouwwintercursussen. De opzet van de proeftuin wordt dan gereorganiseerd.
Het jaar 1921 komt met de instelling van een onderzoekcommissie om na te gaan of het mogelijk is een verbruikerscoöperatie op te richten. Er wordt gesproken over de bestaanszekerheid in land- en tuinbouw en de mogelijkheden van verzekering tegen schade door de natuurelementen. Men voelde nog niet voor de zogenoemde bedrijfsverzekering.
Op de algemene vergadering in 1922 werd een motie ingediend in verband met de inkomstenbelasting met als inhoud dat de belastingambtenaren, wanneer zij worden ingelicht over de bedrijfsuitkomsten, ook met die opgaven rekening moeten houden.
Die motie ging ter kennisneming naar belastinginspectie, zusterverenigingen en pers.

Overhaal van Broekerhaven

Men ging accoord met een verzoek van de tuinbouw om steun te geven om de overhaal van Broekerhaven te electrificeren.
Ten aanzien van de landarbeiderswet is er dan medewerking verleend aan een onderzoek of in land- en tuinbouw misstanden waren op grotere of kleinere schaal ten aanzien van arbeidsduur, nachtwerk en zondagsrust. De gevraagde inlichtingen zijn verstrekt ter uitwerking door de Hoge Raad van Arbeid.

In de jaren 1921 en 1922 was het niet best in de tuinbouw. Onder leiding van burgemeester Groot is er toen collectief om uitstel van belastingbetaling gevraagd en verkregen. Een jaar later was het gelukkig al weer veel beter.

Opnieuw economische teruggang

In de vergadering van september van het jaar 1922 was de stemming duidelijk in mineur. Allerlei liep tegen, zoals de verkoop van aardappelen in Amsterdam, de hogere debiteurenlijsten, verminderde afname van kunstmest, het annuleren van reeds gesloten verkoopcontracten voor pootaardappelen. Ook werd besproken de proeftuin maar op te heffen mede omdat allerwegen bezuinigd moest worden.
Alleen de cursus landbouwboekhouding van leraar Roselaar te Hoorn had nog 35 deelnemers. In de economische teruggang paste ook dat vanwege de Directie van de Landbouw medewerking werd verleend aan het verstrekken van landbouwcredieten.
Daarvoor waren 50 gegadigden met een gemiddeld bedrag van ƒ 800,00. Aan burgemeester en wethouders werd de toekenning overgelaten want de gemeente is voor een bepaald percentage garant.
Intussen gaan de landarbeiderslonen terug van ƒ 20,00 naar ƒ 18,00 per week.
En met de zomertijd zijn boer en tuinder nog steeds in strijd want men gaat accoord met een adhesie betuiging aan de AR-kiesvereniging tot afschaffing van die zomertijd.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk