Kistemaker

Thuis » Boeken » Al deze Stenen voor Sparen en Lenen » Hoofdstuk 7 » Pagina 96-97

Bovenkarspel

Centrale Bank Alkmaar

Bij de oprichting vond het Bestuur het absoluut onnodig om bij een Centrale Bank aan te sluiten. Met regelmaat discussieert men erover, maar komt niet tot een besluit. Is er geld over dan wordt belegd, onder andere bij Wed. Lakeman's Bank. Bevredigend is dat op de lange duur niet en een uitvoerige discussie levert in 1906 het besluit op om aan te sluiten bij de Centrale Bank in Alkmaar. In eerdere hoofdstukken hebben we al gezien hoe droef het met deze bank is afgelopen, maar in de notulen van de Algemene Vergaderingen van Bovenkarspel is het gehele verloop zo nauwkeurig vastgelegd, dat het de moeite waard is dat hier weer te geven.
Het leek eenvoudig: ƒ 55,- opsturen en de bank was lid en kon genieten van de voordelen zoals gunstige rente bij het deponeren van overtollige saldi en een lage rente bij het opnemen van een lening. Veel jaren ging het ook goed tot er economisch slechtere tijden kwamen. Het is 7 maart 1923 als de voorzitter C. Boon, de Algemene Vergadering opent met de Christelijke Groet, de leden verwelkomt en opmerkt dat “de jaarvergadering van de Boerenleenbank één van de gewichtigste Vergaderingen is om rede aangezien deze gaat over geldzaken. Hij wijst erop dat, hoewel er thans overal Malaise heerscht het Bestuur toch vrijwel tevreden is over de toestand onzer bank.” En dat blijkt dan ook uit het verdere verloop van de vergadering: er is een flinke reserve en de winst bedraagt f  644,43. Kennelijk zijn er al geruchten, want bij de rondvraag vraagt de. heer Koster “of de C. B. er ook zoo gunstig voorstaat als hier de Locale”. Bestuurslid de heer Willebrands wil daar wel iets over zeggen, al is het niet de gewoonte om uit de besprekingen met de C. B. verslag te doen. Hij moet erkennen dat de situatie “helaas niet zoo rooskleurig is, aangezien zij nogal tamelijk was betrokken bij den Leidsche bank en Handelsraad.” (Beide op dat moment sterk verliesgevende instellingen.) Vervolgens sust hij de gemoederen met de geruststelling dat het overal slecht is, dat we in een malaise leven en dat het Bestuur heus wel een extra Algemene Vergadering had uitgeschreven als er echt iets aan de hand was geweest. Vanwege de zorgelijke tijd zal het beschikbare geld tijdelijk zoveel mogelijk alleen voor landbouwers worden gebruikt.

Arno Buisman trad op tijdens de feestelijkheden in 1956.
Arno Buisman trad op tijdens de feestelijkheden in 1956.

Maar een paar maanden later is er al een extra vergadering. De voorzitter opent met de mededeling dat “deze vergadering beslist zijn eerste onpleiziergste is sedert de 21 jaar dat hij aan de Boerenleenbank is.” Hij licht toe hoe de zaken in Alkmaar ervoor staan. Door de koersdaling van de effecten, de ongunstige toestand van de Handelsraad en het faillissement van de Leidsche LTB Bank is “de toestand der C. B. zoodanig ontwrigt dat het verlies tot ongeveer een half millioen is gekomen.” Alle aangesloten banken zullen ca. ƒ 12.000,- moeten betalen of daarvoor een schuldbekentenis afgeven. De aanwezigen zijn verbijsterd. Zorgelijk vragen ze zich af of het wel bij dit bedrag zal blijven. Willebrands vertelt nog, eens duidelijk hoe de achtergronden in elkaar zitten. Hij verwachtte dat de Centrale Bank in Eindhoven “Alkmaar” in zijn geheel zou overnemen, maar dat blijkt niet het geval.

Interieur van de verbouwde bank.Interieur van de verbouwde bank.

Hij adviseert om te besluiten zo snel mogelijk onze deelname in die bank te beëindigen en aan te sluiten bij een andere. “Wij zullen dan alle moeilijkheden te boven komen.” Na nog wat vragen beantwoord te hebben valt (onder luid applaus) het besluit om “Utrecht” te vragen of de bank daar mag aansluiten. Het volgend jaar gaat het de bank goed. De winst is gestegen tot bijna ƒ 1700,- en er is een reserve van ƒ 11.600,-. “Toetreding bij Utrecht is zonder moeilijkheden geschied en wij ontvingen ook de intreepremie groot ƒ 150,-!” Helaas weten ze nog niet wat de “affaire Alkmaar” ze gaat kosten. Het zou tot 1925 duren voor er in de Algemene Vergadering meegedeeld wordt “dat het verlies bij Alkmaar (voor onze bank) heeft bedragen 11.000 gulden, maar wij hebben nu reeds weer bijna 3.000 gulden in reserve over.” De zaak is gesloten. Het was vervelend, maar is zakelijk afgehandeld.


© 2001-2020 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap