Kistemaker

Thuis » Boeken » over Andijk » In het spoor van het verleden

In het spoor van het verleden

Jubileumuitgave ter gelegenheid van 150 jaar Gereformeerde kerk te Andijk
(Riekele Hovenga, 1987)

INHOUD

Voorwoord
Hoofdstuk 1 Van belang om te weten…!
"Graag gedaan"!
Om niet te vergeten
"Strijd en zegen"
De nieuwe opdracht
Redactiecommissie
Geen waardeoordeel
De vormgeving
Beeldvorming

Hoofdstuk 2
Vanaf het eerste begin (1836-1961)
15 oktober 1836!
Verdeeldheid
Kerkgebouw
School voor Gereformeerd Lager Onderwijs
Jeugdwerk
Doleantie
De kerk in de nieuwe eeuw
Verdere groei van de gemeente
De school
Tijd van spanningen
Begin van het evangelisatiewerk
"De zaak Geelkerken"
Het einde van Ds. Van Dorp
Emigratie
De ambtsperiode van Ds. H. Steen
Een gereformeerde huisarts
Een nieuwe kerk
Het eeuwfeest herdacht
Oorlog 1940-1945
Beëindiging ambtsperiode van Dr. H. Steen
Naar twee predikanten
Prof. Dr. K. Schilder
Het naderend einde van de oorlog
Een gaan en komen
Politionele acties
Voortgaande emigratie
Voortgaande mutaties
Enkele noten

In het spoor van het verleden

Hoofdstuk 3
Rondom de liturgie
Medewerking aan de eredienst
De organisten
Liturgisch allerlei

Hoofdstuk 4
De diakonie
Nieuwe ontwikkelingen
Wie zal dat betalen?
Adoptie
Veelzijdige diakonale aandacht
"Stap op"
Hulpdienst
Diakonie en de kapotte c.v.
Diakonaat en pastoraat

Hoofdstuk 5
Evangelisatie en Zending
Werk en weerwerk
Toch oecumene in de evangelisatie?
Hagepreken
Hoe en wat?
Werven in eigen kring
Suggesties "van buiten"
Ds. Vollmuller ziet het niet meer zitten!
Voor de evangelisatie zijn "de velden ook niet altijd wit…"
Niet iedereen mag…!
Problemen rondom het "Lichtboeiteam"
Het werk gaat door!
Positieve betrokkenheid
Zending

Hoofdstuk 6
Kerk en jeugd
Ds. Dijkstra over de jeugd
Kerkbezoek door jongeren
Jeugddiensten
Gesalarieerde functionaris
G. Nierop Sr. als catechiseermeester
Klachten over de jeugd
Niets-niets-niets!
Enquête onder de jeugd
Gereformeerde dagcursus
Jeugd en bijbelstudie
Vergaderruimte voor de jeugd
Wisselend beeld
L.C.G.J. (Landelijk Centrum Gereformeerd Jeugdwerk)
Stellingname over abortus
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe activiteiten
Enquête
Huiscatechisatie
De film die niet werd vertoond

Hoofdstuk 7
De Oecumene
De Achttien
Plaatselijke contacten
Wereldraad van Kerken
Wat rust in de oecumene (1965-1970)
Geen eigen initiatief
De hervormden worden ongeduldig
"Pappen en nathouden"
Opnieuw de Wereldraad
Nieuwe ontwikkelingen?
De kerkeraad spreekt zich duidelijk uit
En daarna…

Hoofdstuk 8
Het vraagstuk van oorlog en vrede
Vredesbewegingen
(I.K.V. Shalom I.C.T.O.)
De kerkeraad en zijn motieven

Hoofdstuk 9
Heersende opvattingen
De zondagse preken
Bezwaren tegen de belijdenis?
Doop en tucht
Sympathie met de Partij van de Arbeid
Professor Kuitert
Nogmaals Kuitert
Kerkvisitatie en de Agio-sigaar
Het economisch criterium
Ds. Herman Wiersinga
Voorzichtig met informatie
Baptisten
Niet nog meer van hetzelfde
Kerk als organisme en als instituut
Bezinning op eigen kerkelijk leven
Kairos-groep
Confessioneel Gereformeerd Beraad
Boycotacties
Acties van Ds. Ras
Kindercommunie
Homofilie is toch zonde?
Amnesty International
"Voorlopig"
Wet "Gelijke behandeling"
Wie is wie?
Wat kinderen moeten leren en weten
Selectie van dominees
Euthanasie
Het I.K.O.N.
Nogmaals homofilie
Huwelijksinzegening

Hoofdstuk 10
Collage van gebeurtenissen met onder meer:
Nooit tevreden?
"Wie goed doet…"
Een "wereldse" erfenis!
"Voor wat, hoort wat"
"Inzonderheid de huisgenoten…"
In de ban van het roken!
Wie let op wie?
"Een afschuwelijk omhulsel"

Hoofdstuk 11
Epiloog
Herdenkingsbijeenkomst op 15 oktober 1986

Bijlagen:
Lijst van predikanten
Lijst van emigranten
Grafiek van belijdende en doopleden (1953-1986)


© 2001-2023 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk