Kistemaker

Thuis » Boeken » Samen nei de brand » Pagina 5

Voorwoord

Door de samensteller van dit boekwerkje is mij gevraagd om, ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de brandweer, enkele regels te wijden aan de vrijwillige brandweer in onze gemeente.
Uiteraard wil ik daar gaarne aan voldoen.

Tijdens mijn installatie op 4 juni 1976 als burgemeester werd ik voor het eerst geconfronteerd met de plaatselijke brandweer. Door de commandant van de brandweer werd toen op een voorzichtige wijze melding gemaakt van de noodzaak van de vervanging van de brandweerwagen. Omdat een en ander een zeer kostbare zaak was werd overwogen om een subsidie bij de provincie aan te vragen. Dit vanwege het feit dat de aanwezigheid van het Provinciaal Waterleidingbedrijf in onze gemeente met zijn chlooropslag tot bepaalde calamiteiten kon leiden. Zo zouden er ook chloorpakken aangeschaft moeten worden. Begin 1978 kwam het bericht van de provincie dat op een behoorlijke bijdrage kon worden gerekend.
De officiële overdracht van de nieuwe brandweerwagen door de toenmalige Cominisaris van de Koningin vond plaats op 18 november 1978. In datzelfde jaar werd ook het regionaal alarmsysteem operationeel.

In het verleden was de organisatie van de brandweer hoofdzakelijk gericht op rpressief optreden bij brand. Hieronder wordt verstaan alle bestrijdingsacties die erop gericht zijn een eerunaal uitgebroken brand of plaatsgevonden ongeval zo vlug mogelijk onder controle te krijgen.
In de loop der jaren moest de brandweer als eerste lijn hulpverlener zich eveneens gaan richten op optreden anders dan bij brand.
Dit resulteerde in de aanschaf van een kleine hulpverleningswagen in het jaar 1981, later weer vervangen door een grotere wagen. Sinds het in werking treden van de Brandweerwet 1985 en de gelijktijdige opheffing van de Bescherming Bevolking is het optreden bij grootschalige rampenbestrijding in zowel vredes- als oorlogstijd als reguliere taak aan de brandweer toegevoegd.

De Regionale Brandweerorganisatie zorgt hierbij voor de coördinatie. Een nog verdergaande samenwerking is momenteel in ontwikkeling.
Deuitbreiding van taken heeft tot gevolg dat de brandweerlieden de nodige cursussen dienen te volgen en regelmatig moeten worden bijgeschoold. Omdat de brandweer slechts bestaat uit vrijwilligers heb ik diep respect voor de wijze waarop zij hun vrije tijd aan de gemeenschap dienstbaar maken.

De huidige brandweerwagen heeft op dit moment de respectabele leeftijd van 17 jaar. Deze wagen vertoont reeds enige tijd bepaalde mankementen. Door de brandweer is dan ook te kennen gegeven dat over een niet al te lange tijd tot de vervanging van de brandweerauto rnoet worden overgegaan. Indien er geen sprake is van het nemen van al te grote hindernissen moet een en ander mogelijk zijn aan het eind van 1996 begin 1997.

Tot slot wil ik een ieder die zich heeft ingezet en nog inzet voor het functioneren van de vrijwillige brandweer, hartelijk dankzeggen.

Andijk, 25 september 1995, De burgemeester van Andijk, W. Veldhuizen

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk