Kistemaker

Thuis » Kistemaker Archief » Stamboom Kistemaker

De bakermat van onze familie ligt in Hauwert....

Niet bizonder voornaam dus... immers: Hauwert gold als "de armsten van allen" .... waar ieder even rijk is van armoe, die haar hof hier schijnt te houwen...".
Of mijn oudste voorvader hier werkelijk nog kistemaker van handwerk was... ik weet het niet... mogelijk was Jan Cornelisz, die in 1639 zijn eerste (?) kind liet dopen van beroep timmerman? Zoiets zou vermoed kunnen worden uit de protocollen van Gerrit Adriaensz van Warmenhuijsen nots. publ. Maar zeker is het niet.
De oudste voorvaderen waren diaken, ouderling, kerkmeester, "regent ende vroetschap aldaer", dus zullen ze wel eerzame veeboeren geweest zijn. Jan Cornelisz, voornoemd gebruikte land "achter de ???? en in het verpandingsboek van Hauwert in het Koggehuis te Medemblik vond ik dat zijn zoon Cornelis Jansz. Kistemaker eigenaar was van Mr. Pieter Heijndriksz (Sterkenburghs) de ???? ????, groot 1 morgen, 275 roeden, overmaat 395 roeden, verpanding 6.14.8. in 1672 nog toebehorende aan de erfgenamen van zal. Mr. Hendr. Lucasse, in 1701 van Jan Cornelisz Kistemaker.
Eveneens bezat Cornelis Jansz. in eigendom: ???? Jansz. Roemersz lant, groot 2 Morgen, overmaat 340 roeden, verpanding 9.12.8. "in 1672 toebehoorende de erfgenamen van zal. Mr. Doede Lucasz en zijn broeder Mr. Jan Lucasz (v.d. Hoeven) in 1701 eveneens eigendom van Jan Kornelis Kistemaker.

Waar Cornelis Jansz woonde? In de acte van 16 April 1675 wordt genoemd: "de hofsteedsweijd op de opperlubbert tot Hauwert in 't geheel groot in dijksmaat 1075 roeden en in molenmaat groot 80 roeden."
Op 14 April 1674 heet hij "Cornelis Jansz uijt het oosteijnde."

Van zijn zoon, Jan Kornelisz, weten we, iets meer bepaald, waar hij woonde. Zijn eerste huis was: "Griet Jans' haar huijs, staande op 's Heeren werf, aan de noordzijde van de wegh."
Later blijkt hij verhuisd te zijn naar: "Pauwels Jacobs huijswerf en het huijs, groot 60 roeden, " ook aan de noordzijde v. d. weg, verponding 0.10.0. Het eerste huijs (of was het van Jan Cornelisz Kistemaker de oudste?) was in 1692 zijn eigendom maar toen was de tweede Jan Cornelis nog maar 16 (zestien) jaar ....
In het tweede huis (dat van Pauwels Jacobsz) hebben Jan Cornelisz. Kistemaker en Hendrikje Germans Semeijn tot hun dood gewoond. Hendrikje stierf in 1730 en zes jaar na hun dood verkocht Jan Cornelis het huis aan Jan Pietersz Berkhout. (Zie de acte hiervoor) "onder conditie dat de Verkooper zijn leven lang geduurende een kamer tot vertrek van het voorsz huis vrij en zonder huurpenningen te betalen zal mogen bewonen." Was Jan Cornelisz. verarmd? Het was toen een slechte tijd (veepest, enz.) en de koopsom is zeer laag: ƒ 2100,- voor het huijs en veel land ... De "hofsteedsweijd" was blijkbaar slecht, dat blijkt uit de ruime overmaat: "541 roeden dijksmaat, 252½ roede overmaat .... Eigenaardig dat nu nog een stuk land in het oosteinde van Hauwert aan de noordzijde van de weg "Kistemakers" heet...
Zou het werkelijk van Jan Cornelisz. geweest zijn?...
Ik ben er een paar maal naar wezen kijken ...
Daarbij behoorden ook het "Moeslant" en de "Uijter weijertsweijd", erfstukken van de "van der Hoevens" ....
Zoo verdween het bezit te Hauwert .... de Kistemakers verhuisden naar een andere plaats i.c. Midwoud.

Cornelis Jansz. Kistemaker en Maartje Maijerts' Warmenhuijsen woonden te Midwoud... Waar precies is niet bekend, we hebben geen acte kunnen vinden waaruit dat kan blijken ...
Cornelis leefde helaas slechts kort... hij zal in het najaar van 1733 overleden zijn...

Waarom duikt Pieter Cornelisz. ineens te Sijbecarspel op?
Reeds op zijn 20ste jaar behoort hij daar tot de "rijkdom".


Zie ook:
21. Het Westfriese geslacht Kistemaker (Proza en Poëzie)
Stamboom Kistemaker

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk