Kistemaker

Thuis » Diversen » Woordkunst 29 februari 1960

Woordkunst 29 februari 1960

Notulen v.d. gehouden vergadering op maandag 29 Februari '60 ten huize van de fam Zeypvelt.

Onze 2e Voorzitter dhr. J. Kistemaker opent deze vergadering met gebed. Heet ons allen hartelijk welkom en laat mej. A. Vriend de bijbellezing verzorgen. Ze leest voor ons Markus 2 : 1-12.
De sekretaresse krijgt nu de gelegenheid om de door haar opgestelde notulen te memoreren.

Mevr. Kort deklameerd voor ons 2 gedichten, die ze ook in Sorghvliet naar voren zal brengen. Het eerste gedicht heeft als titel „Herinnering aan Holland”, van H. Marsman. Het tweede gedicht is van Meroitje Noorddik, getiteld „Andijk”. Door de zware arbeid, die Mevr. Kort deze dag heeft verricht slaagt ze de eerste keer van haar optreden niet, ze noemt het zelf „het was snert”. Ze brengt ze daarom nog eens naar voren en komt nu alles beter tot z'n recht. Naar aanleiding van het eerste gedicht komt veel kritiek naar voren. Het leefde voor de meeste leden niet, daar mevr. Kort er te kort temperament in legt en ook te langzaam werd gegeven.
Het werd over het algemeen niet geslaagd genoemd. Mevr. Kort brengt het daarom nog eens en wordt nu wel beter genoemd. Het is een moeilijk gedicht om voor te dragen, maar omdat het een goede inhoud bevat wordt aangeraden om het goed in studie te nemen en het op de ontspanningsavond in Sorghvliet naar voren te brengen. Mej. Vriend leest het nog een keer voor op de wijze die we van haar gewend zijn.

Het tweede gedicht „Andijk” dat Mevr. Kort naar voren bracht kwam weinig kritiek. Op een paar klemtoonfoutjes werd gewezen, maar de mening was, dat het vrij goed gegeven werd.
„Ongewoon aanzoek” een schets van Anne de Vries bracht Mevr. Zeypvelt op een gevoelvolle wijze naar voren. Aangeraden werd om vooral in Sorghvliet harder luider te spreken. Ook had mevr. Zeypvelt het nog niet goed in het hoofd.
Maar na enkele opmerkingen werd Mevr. Zeypvelt door de Voorzitter veel geluk toegewenst, want was haast al zeker dat ze met deze schets in Sorghvliet zal slagen.

Pauze, waarin we weer werden voorzien van het nodige vocht in de vorm van thee.

Na de pauze begonnen we, het programma te bespreken, dat in de afgelopen week door enkele bestuursleden was opgesteld. Het Westfries Volkslied dat door ongetekende werd voorgelezen kon niet in het programma worden opgenomen, daar er anders te veel van Westfriesland naar voren gebracht zal worden. De wijze van volgorde kwam nu aan de orde, na enkele op en aanmerkingen werd besloten om in de volgende vergadering het programma vast te stellen.

Punt Rondvraag kwam nu aan de orde.
Er werd gevraagd om de volgende vergadering mogelijk in een grotere ruimte te houden. De sekr.sse zal haar best doen om hierin te voorzien en de leden er deze week bericht van geven.
Verder werd er op aangedrongen om de volgende vergadering vooral niet te verzuimen.
De voorzitter dankte allen die mee hebben geholpen aan het welslagen van deze avond en ging daarna voor in dankgebed.
De vergadering werd bezocht door 9 leden. Opgemerkt moet nog worden dat de notulen na een kleine stijlfout goedgekeurd en ondertekend werden.

Waarn. sekretaris:
handtekening onleesbaar
 
Opmerking van de websiteredactie.
Zie ook: Twintig jaren: "WOORDKUNST"

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk