Kistemaker

Thuis » Diversen » De Speelwagen » 1946 » No. 2 » pagina 33-34

De stem van het eigen leven

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 1e jaargang, 1946, No. 2, pagina 33-34.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: W. Schermerhorn.

Een aanbeveling van Zijne Excellentie Prof. Ir. W. Schermerhorn minister-president

„De vriendelijke uitnoodiging van de heeren Wortel en Köhne om de zorgen op de brug een oogenblik te vergeten en plaats te nemen op het kret van „de Speelwagen” kan ik niet afslaan. De verschijning van „de Speelwagen” als resultaat van samenwerking van vrijwel alle organisaties in het Noorderkwartier, die hun aandacht richten op musea, oude bouwwerken en folklore, is een heugelijk feit. Het is dit niet alleen op grond van het goede voorbeeld van een aantal menschen, die de handen ineen geslagen hebben om een doel te bereiken, dat voor ieder afzonderlijk niet te verwezenlijken valt, maar het is het vooral, omdat hier een gewest bezig is stem te geven aan een stuk eigen leven.

Er klinken tegenwoordig in de richting van het regeeringscentrum tallooze bittere klanken uit de provincie, die spreken over stiefmoederlijke behandeling en miskenning van hetgeen elders in het land leeft. Ik kan mij niet altijd aan de indruk onttrekken, dat ook eigen onmacht tot vormgeving van het cultureele, sociale en economische leven hierbij wel eens een rol speelt. Juist daarom zal iedereen, die als ondergeteekende meent, dat ook nationaal leven slechts tot gelding kan komen op de grondslag van eigen werkzaamheid van gewest en streek, in ieder opzicht groote bevrediging gevoelen bij de verschijning van „de Speelwagen”. Hier richt een gewest zich in de eerste plaats tot de eigen menschen met de wekroep, zich rekenschap te geven van den historischen achtergrond, waaruit het gewestelijk leven is gegroeid. De maandelijksche tochten door het geheele gebied zullen de menschen uit het Noorderkwartier inzicht geven in de samenhang tusschen allerlei verschijnselen, die hun leven mede bepalen en aldus bijdragen tot versterking van het gewestelijk leven. Doch in de tweede plaats zal deze stem van het gewest ook vernomen worden in het gehele land, vooral door hen, die er als schrijver dezes de belangrijkste jaren van hun leven doorbrachten en verder door al die landgenooten, die weten welke waarde historie en traditie voor ons nationale leven hebben, in het bijzonder in tijden als deze, waarin zooveel op drift schijnt te zijn.

Moge „de Speelwagen” op een voorspoedige rit zijn geestelijke bagage aan tallooze huizen van Holland's Noorderkwartier bezorgen!”

W. Schermerhorn

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk