Kistemaker

Thuis » Religie » 75 jaar "het Gele Kerkje" 1928-2003 » Pagina 13-14

Eigen herders (1/10)

Zolang Andijk nog geen eigen predikant heeft, worden de twee zondagse erediensten zo veel mogelijk ingevuld door de consulent ds. Aalders en de overige Amsterdamse predikanten; de jonge ds. J.J. Buskes en de oudere dr. Geelkerken.
Zowel in de vergaderingen van de kerkenraad eind 1928 als tijdens de rondvraag op 2 mei 1929 zegt Jan Schuurman veel te voelen voor een eigen zielenherder. Ook de overige aanwezigen voelen daar ook veel voor en men besluit in een speciale Gemeentevergadering dit voorstel aan de leden voor te leggen. De uitkomst is positief, zodat voorzitter Willem Schuurman en plaatsvervangend scriba Jac. Groen (Jan Timmerman is al een tijdje ziek) met een aktetas vol overzichten naar Amsterdam afreizen om door te laten rekenen of de Andijkse grote plannen financieel wel haalbaar zijn.
Het beroepen van een eigen predikant wordt toegestaan, daar men verwacht dat de jaarlijkse wedde van f. 2.000,- door Andijk toch moet kunnen worden opgebracht. Een voorwaarde is wel dat de toekomstige dominee eens per maand een vrije zondag krijgt en de vergoeding van preekbeurt in andere gemeenten als extra inkomsten zelf mag houden. Ook moeten ze zorgen voor een passende behuizing.
"Er waren gedachten, dat dat niet zo'n bezwaar was, daar de voorzitter wel over een aardig pastorietje beschikte." Dat in de woning aan de oostzijde van het huis van de preases nu nog andere mensen woonden werd door de kerkenraad niet als een groot bezwaar gezien, maar Willem Schuurman dacht daar zelf toch anders over. Na veel wikken en wegen stemt hij uiteindelijk toch toe en aan timmerman Scheer wordt opgedragen een nieuwe studeerkamer te timmeren in de schuur achter de woning van de aanstaande dominee. Verder wordt de hele zaak netjes behangen, geschilderd en gewit en het pastorietje is klaar. Na maandenlang soebatten met Willem Schuurman bedragen de verbouwingskosten voor rekening van de kerk uiteindelijk ƒ 425,-.

De kerkenraad heeft intussen, mede op advies van ds. Buskes, contact opgenomen met de kandidaat Jacob Diepersloot uit Zaandam en Schuurman zal de beroepingsbrief in gezelschap van de nieuwe scriba Joh. Dekker op 26 maart 1930 persoonlijk bij de kandidaat komen afgeven. Ze moeten naar een Classisvergadering in Amsterdam en komen zodoende – bij wijze van spreken – toch vlak bij Diepersloot's huis langs.
Het traktement van Diepersloot wordt uiteindelijk vastgesteld op ƒ 1.500,- per jaar, maar ds. Buskes vindt dit toch wel wat aan de lage kant en stelt de kerkenraad voor om de jaarwedde te verhogen met ƒ 125,-. Dit bedrag zal Buskes uit eigen zak bijpassen. Andijk kan dit genereuze aanbod echter maar moeilijk aanvaarden. Hieruit blijkt wel dat het financieel al wat minder begint te gaan in het Grootslag.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk