Kistemaker

Thuis » Religie » 75 jaar "het Gele Kerkje" 1928-2003 » Pagina 15

Eigen herders (2/10)

Kandidaat Diepersloot neemt het beroep aan en zijn bevestigings- en intrededienst wordt vastgesteld op 16 juni 1930 om 7 uur 's namiddags. Jan Timmerman zal 50 extra stoelen huren, "benevens 50 koppen en schotels, benodigd om als de dienst geëindigd is, aan de broeders en zusters uit Amsterdam en Zaandam thee aan te bieden, waarbij nog een broodje zal verstrekt worden."
Ook de inwendige mens wordt hier dus niet vergeten, trouwens de belangstellenden hebben nog een lange terugreis voor de boeg!

Op donderdag 25 juni worden dominee en zijn kersverse egaa officieel ingehaald door de gemeente tijdens een gezellige samenkomst in de kerk. Voorzitter Willem Schuurman heeft de algehele leiding en Jan Timmerman vertelt het een en ander over de ontstaansgeschiedenis van de kerk op Andijk vanaf 1926. De heer L. Weverink verblijdt hen namens de kinderen van de gemeente met een bloemenbak en ten slotte overhandigt Joost Dekker als secretaris van de Commissie van Beheer het huwelijksgeschenk dat de gemeenteleden zelf hebben bekostigd, bestaande uit een Oud-hollands ameublement voor de serre van de pastorie aan de Kleingouw. Ter afwisseling bracht het kerkkoortje onder leiding van organist Faust enige liederen uit de bundel van Johannes de Heer ten gehore en werden er gemeenschappelijk enige psalmen gezongen.
Zo deden ze dat in die tijd nog.

Predikant en gemeente kunnen het goed met elkaar vinden. Diepersloot wordt preses van de kerkenraad, hij doet het pastorale werk in de gemeente, probeert ruzies tussen gemeenteleden te beslechten, bezoekt bestaande- en aspirant gemeenteleden en deelt hun gemeenschappelijke zorgen over de economische crisis, waarvan de financiële gevolgen in het agrarische Westfriesland steeds meer worden gevoeld. Ook komt het voor dat de hulp van de dominee wordt ingeroepen wanneer de gemoederen enigszins oververhit raken als gevolg van verstoorde onderlinge liefdesrelaties tussen kinderen van kerkenraadsleden, of wanneer een schoonzoon van een ouderling op zondagmiddag liever op de tribune een voetbalwedstrijd bijwoont dan plaats te nemen in de kerkbanken.

Een heel vervelend gevolg van de snel verslechterende financiële situatie waarin de H.V.-gemeente van Andijk de volgende jaren komt te verkeren, doet zich voor in mei 1933, wanneer ds. Diepersloot in de kerkenraad meedeelt dat, als gevolg van een 'bedelbezoek' aan de zustergemeente van Leeuwarden hij waarschijnlijk van daar een beroep zal ontvangen. De ouderlingen van Andijk horen tot hun grote spijt dat de kerkenraad van de Friese hoofdstad een persoonlijke gift van duizend gulden van één hunner gemeenteleden heeft ontvangen om dit beroepingswerk mogelijk te maken.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk