Kistemaker

Thuis » Religie » 75 jaar "het Gele Kerkje" 1928-2003 » Pagina 23-24

Eigen herders (10/10)

Bij de rondvraag merkt Pijpker op dat "het gezin van broeder Teus Bouw nog twee zakken kolen tegoed heeft, welke deze vorig jaar aan een behoeftige zuster heeft afgestaan." Pijpker zal zorgen dat dit in orde komt.

De Rechtzinnig Hervormden wensen hun plaatselijke broeders en zusters in Hersteld Verband geluk bij de intrede van de hulpprediker. Naast de ontmoetingen met de Evangelisatievereniging van de Hervormde Kerk is dit het eerste vermelde contact met een andere plaatselijke geloofsgemeenschap.

De Amsterdammer Stockmann is afkomstig uit de Rooms-katholieke kerk. Hij heeft zijn protestantse kerkelijke studie nog niet geheel afgerond, maar in het volgende jaar hoopt hij de kerkelijke examens af te leggen. Tot zolang blijft hij aan Andijk verbonden als hulpprediker – een ouderwetse benaming voor de hedendaagse 'pastor'.
De kerkenraad spreekt de hoop en de wens uit om hem daarna als Herder en Leraar te beroepen. Doch, wanneer het zover is en pastor Stockmann beroepen kan worden, vraagt de kerkenraad zich serieus af of dat onder de gegeven omstandigheden waarin de gemeente verkeert, nog wel haalbaar is, want klein als men al is in getal, ziet men dit aantal geleidelijk aan ook nog voortdurend slinken.
"Maar hoe klein ook, er is evenwel in de gemeente een kern die zich bewust is niet anders te kunnen dan doorgaan met het eigen kerkelijk leven totdat de mogelijkheid er is in eenheid van het geloof met andere kerken samen te smelten. Daarom wil men toch beroepen; alleen; kàn het ook? Is het financieel weer op te brengen?"
De gemeente is in staat om ƒ 1.500,- op te brengen en wanneer nu het Deputaatschap een subsidie van ƒ 1.800,- zou verstrekken, dan is de monetaire kant van de zaak afgedekt.
Pastor Stockmann is er stellig van overtuigd dat Andijk die subsidie zal ontvangen en zijn overtuiging wordt werkelijkheid wanneer in de morgen-dienst van zondag 23 september 1945 hij tot predikant wordt bevestigd door dr. J.G. Geelkerken zelf, met de tekst 2 Timotheus 2: 1b: 'Wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is'. In de middagdienst hield de nieuwe dominee zijn intredepredikatie met als tekst Handelingen 3: 6a: 'Zilver en goud heb ik niet; maar hetgeen ik heb, dat geve ik U, in de naam van Jezus Christus.' Symbolischer kon het voor Andijk niet zijn!

Ds. Stockmann is de laatste predikant van het Hersteld Verband op Andijk. Hij zal in de eerste zes maanden van 1946 zijn gemeente leiden naar de fusie met de plaatselijke Hervormde gemeenten en ondervindt hierbij veel steun van de hervormde godsdienstonderwijzer Geert Boogaard.
De samenvoeging met de Hervormde Gemeente te Andijk-Oost vindt plaats op 16 mei 1946 en ds. Stockmann verlaat Andijk officieel op 1 juli 1946. Begin 1947 wordt hij predikant van Garsthuizen in het Groninger land.


© 2001-2023 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk