Kistemaker

Thuis » Religie » 75 jaar "het Gele Kerkje" 1928-2003 » Pagina 40-41

De Oorlogsjaren (2/5)

Later komt er uit Rotterdam het alarmerende bericht dat hun predikant,
ds. J.J. Buskes op woensdag 2 juli 1941 door de Duitse overheid gevangen is gezet. Andijk stuurt haar oprechte medeleven naar Rotterdam en gelukkig volgt een paar maanden later het verheugende bericht dat Buskes weer vrijgelaten is.
Meer en meer komt het voor dat het honorarium van gastpredikers in natura wordt uitbetaald Tijdens de kerkenraadsvergadering van 11 juni 1942 doet Willem Schuurman verslag van zijn bezoek aan de landelijke Algemene Vergadering van de H.V.-kerken.

Hij vertelt onder meer dat de Kerken ter audiëntie bij Rijkscommissaris dr. Seijs Inquart klachten hebben geuit inzake de houding der bezettende macht ten aanzien van de burgerbevolking en met name daarvan het christelijke deel en het Jodendom.

Nadat de kerkenraad op 30 december 1943 voor het laatst dat jaar bijeen is geweest, wordt de eerstvolgende vergadering van dit college pas op 5 november 1944 gehouden. De leden van de Commissie van Beheer hebben elkaar nog gesproken op 28 januari 1944 onder voorzitterschap van Joost Dekker. Ze moeten het jaarverslag over 1943 nog opstellen en stellen een tekort vast van ƒ 227,- over totale inkomsten van ƒ 1.252,86 en uitgaven van ƒ 1.479,-

De achtereenvolgende scribae tijdens de oorlogsjaren: A.G. Dekker, J.W. Kistemaker Jr., P. Groot, H. Pijpker en uiteindelijk weer A.G. Dekker met zijn prachtige sierlijke handschrift, zijn voorzichtig in de verslaglegging van hetgeen tijdens de wat spaarzamer wordende kerkenraads-vergaderingen zoal besproken wordt. Politieke uitspraken komen er – vanzelfsprekend – al helemaal niet in voor.
Hoe de leden van de Andijkse H.V.-gemeente zich voor hun medemensen in nood hebben ingezet, kunnen we slechts – en dan nog mondjesmaat – putten uit verafgelegen bronnen.

Over het onderduikadres op de boerderij van Piet Schuurman en zijn vrouw Teetje Mantel heeft Ko Pasmooij hierboven al het een en ander verteld.

In het boek over de 'Andijkers in Verzet' dat in 1985 is uitgekomen en geschreven is door Riekele Hovinga staat bij het hoofdstuk over de onderduik vermeld dat: "Ook de postkantoorhouder Jan Timmerman zich voortdurend beijverd heeft om allerlei oneffen-heden weg te werken."

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk