Kistemaker

Thuis » Religie » 75 jaar "het Gele Kerkje" 1928-2003 » Pagina 45-46

Eensgezind op Pad (2/4)

Na de eerste kerkdienst in het bevrijde Andijk op zondag 6 mei 1945 spreekt ds. Stockmann zijn zorg uit over de opvang van de jeugd en in de lijn van die gedachte staat hij stil bij wat zich in de kerken in ander verband, met name in de Gereformeerde- en de Hervormde Kerk gaat ontwikkelen.
"Hoopvol stemt het dat er een ernstig streven is waar te nemen bij verschillende kerken om te trachten af te zien van ondergeschikte verschilpunten die veel christenen nodeloos scheiden, om te komen tot een Kerk van een belijdenis gegrond op het Woord Gods."
Verblijdend is wat hieromtrent gaande is in de Nederlandse Hervormde Kerk. Met belangstelling wordt door de kerkenraad uitgezien naar de tijd waarin er weer gelegenheid zal zijn tot vergadering en ruimte voor de pers, zodat er meer licht in deze zaken gebracht kan worden, waarvoor men de volle belangstelling heeft. De raad was er steeds van overtuigd dat het kerkelijk apart staan haar door de nood was opgelegd.

In juli 1945 stelt de kerkenraad van Andijk zich in geweten de vraag of het nog wel reëel is om de juist afgestudeerde hulpprediker Stockmann als predikant te beroepen, voornamelijk met het oog op het slinkende aantal gemeenteleden. Maar er is een kleine kern die beslist door wil gaan totdat de mogelijkheid zich voor zal doen om met andere kerken samen verder te gaan. Gegronde hoop bestaat hiervoor met het oog op hetgeen zich in de Hervormde Kerk ontwikkelt in de richting zich te willen binden aan Gods Woord en belijdenis en het leven daarnaar te willen richten.
"Zolang echter een fusie niet tot stand komt moeten wij doorgaan, niet alleen, maar ook zo goed mogelijk doorgaan," spreekt de kerkenraad met elkaar af.
De Gereformeerde Kerken (in Hersteld Verband) en de Nederlandse Hervormde Kerk beginnen steeds meer naar elkaar toe te komen, want omstreeks augustus 1945 schrijft ds. Van Deth een pastorale brief waarvan een deel handelt over aansluiting bij de hervormden. Van Deth schrijft dat, indien de aansluiting waardig en stijlvol plaatsvindt, de hele kerkgroep van het Hersteld Verband gelijktijdig daartoe overgaan, zo kan het ook in de huidige kerkelijke verdeeldheid in Nederland worden tot een getuigenis van de eenheid van de Kerk van Christus.
Wanneer her Kerkblad weer gaat verschijnen zullen alle leden van de kerk uitgebreid worden voorgelicht. Ook wordt overwogen in verband met de mogelijke kerkenfusie een conferentie te beleggen, maar de kans kan redelijk worden ingeschat dat begin 1946 de bekende overeenkomst tussen de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk (in Hersteld Verband) aangenomen zal worden.


© 2001-2023 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk