Kistemaker

Thuis » Religie » Album der Gereformeerde Kerk te Andijk » Pagina 6-11

Album der Gereformeerde Kerk te Andijk (2/8)

En niet alleen, dat de bloemen tot Andijk's schoonheid veel bijdragen, de bollen vormen de laatste jaren een rijke bron van inkomsten. Zoodat van heinde en ver vreemdelingen zich in Andijk vestigen. Vooral zijn er veel Friezen gekomen. Ook op kerkelijk gebied zijn er in deze laatste jaren veel veranderingen gekomen. Met de Reformatie schijnen op Andijk slechts weinig menschen meegegaan te zijn. Het overgroote deel bleef Roomsch. Twee kerkgebouwen bezaten de Roomschen op Andijk. De Gereformeerden behoorden kerkelijk onder Lutjebroek en Grootebroek. Doch in 1666 werd dit veranderd. De Andijkers hadden een verzoek gericht om zelf een kerk te mogen bouwen. Dit verzoek was billijk. Immers, des winters vooral was het voor oude lieden onmogelijk naar de kerk te gaan, wegens het slechte pad.
En daarom verzoeken „de Broederen Ledematen van de Gereformeerde Gemeente in Jezu Christi alhier, onder de dijk, bezwaard van hare voorouders met een moeielijke kerkgang ... dat ze mochten wettelijk afgescheiden worden van de kerken van Grootebroek en Lutjebroek.”
Het verzoek werd toegestaan en in Andijk de ambten ingesteld. Uit Grootebroek werden 42 en uit Lutjebroek 58 personen overgeschreven. Dit geschiedde 21 Dec. 1666. Reeds 30 Januari 1667 werd een predikant beroepen. 17 April 1667 werd de bouw van kerk en pastorie aanbesteed, terwijl vier maanden later, 18 September 1667, de kerk in gebruik kon worden genomen. Deze kerk, nadien herhaaldelijk verbouwd, staat nog op 't z.g. Buurtje in Andijk.

Het vormde samen nog een mooi geheel ....
Het vormde samen nog een mooi geheel ....

Na diep verval kwam in de 19de eeuw ook in Andijk opleving. Het was in 1836, dat enkele personen weder kerkelijk naar Gods Woord gingen leven. Zeer klein was in 't begin deze Christelijk Gereformeerde gemeente. Waarschijnlijk bedroeg 't aantal manslidmaten niet meer dan 7. Een houten, met riet gedekt, schuurtje was 't eerste kerkgebouw. Na enkele jaren werd dit vervangen door een grooter en gerieflijker gebouw, dat 200 personen kon bevatten. Doch, hoewel grooter, was ook dit uiterst sober. 't Was geheel van hout, van buiten met zwarte teer bestreken. 't Stond op hooge palen boven moerasgrond. 't Gebeurde, dat bij harden wind de kerk verlaten moest worden, om 't gevaar, dat ze zou instorten.

Zoo rijke zegeningen waren in dit bedehuis genoten ....
Zoo rijke zegeningen waren in dit bedehuis genoten ....

Steeds breidde de gemeente zich uit, En zoo werd weer 's Zondags plaatsengebrek nijpend. In 1863 werd een nieuwe kerk gebouwd. Een groote verbetering! Doch de uitbreiding der gemeente hield aan, De volgelingen van Jan Masereeuw voegden zich ook bij de Gereformeerde kerk, In 1905 werd de kerk vergroot. Maar ook dit vergrootte kerkgebouw werd te klein. In de jaren dat ds. Van Dorp in Andijk stond, is de gemeente in ledental zeer toegenomen. Lange jaren heeft deze trouwe dienstknecht in Andijk gewerkt.
Veel leed is er geleden in d' oude pastorie. Veel ziekte en veel zorg. Doch God schonk ook veel vreugde. En vrede en godsvrucht woonden er.

't Bezat een prachtigen toon .......
't Bezat een prachtigen toon .......

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk