Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1817

1817

3-04-1817
Gedeputeerde Staten van N.H. delen mee dat voor Andijk zijn aangesteld

- tot schout & secretaris  M. van der Meer
- tot leden van de raad C. Veer
J.W. Groot
) assessoren
K. Koopman, J. Mol, J. Jonker, 
J. Schuurman en S. Groot. 
De schout en secretaris ontvangt zijn aanstelling van de koning.

3-05-1817
De nieuw benoemde schout leest de aanstelling voor van het nieuwe bestuur, gevolgd door de eedsaflegging van de leden van de raad.
C. Veer bericht, dat hij"zwarigheid maakt deze post aan te nemen, uit hoofde dat hij enige weken van deze zomer in Hoogkarspel zijn verblijf denkt te houden."
De voormalige fungerend burgemeester heeft aan de gouverneur zijn bezwaar kenbaar gemaakt tegen aanstelling van C. Veer, omdat die geen inwoner van Andijk zou zijn, maar van Hoogkarspel, én dat S. Groot de stiefzoon van J. Jonker zou zijn, en dus geen leden van de raad kunnen zijn. De raad heeft bericht dat Veer hier zijn plaatselijke lasten betaalt en zijn beroep enz. heeft en dus alhier burger is, terwijl S. Groot niet "van den bloede is" van J. Jonker, zodat het bepaalde inzake bloedverwantschap niet op hem van toepassing is.

12-05-1817
Maarten van der Meer, schout en secretaris der gemeente, is met algemene stemmen benoemd tot gemeente-ontvanger. welke benoeming ter bekrachtiging aan Ged. Staten wordt toegezonden.
Te beginnen met de 2e december 1817 treedt jaarlijks van de overige leden van de raad 1/3e deel af. N.B. in het 3e jaar treden drie raadsleden af. D.w.z. van der Meer is hiervan uitgezonderd. Stemt wèl mee!

21-05-1817
Schout en gemeenteraad van Wervershoof komen in de raadsvergadering te Andijk teneinde de scheiding te bewerkstelligen, Dat dit niet eerder gebeurde vond zijn oorsprong in een geschil. Wervershoof was namelijk van oordeel dat de interessen welke gedurende de vereniging van Andijk en Wervershoof gelopen hadden, ten laste bleven van die gemeenten waar de obligatie zijn oorsprong had. Bovendien was er nog het zeer nadelige slot van de rekening over 1816 van de voormalige burgemeester. Tekort van ƒ 880,-.

29-05-1817
Vaststelling instructie gemeente-ontvanger. Deze zal tot beloning van zijn werkzaamheden genieten vijf procent van alle ontvangsten.

3-06-1817
Opgaaf aantal inwoners: 1196. Andijk telt 72 boerenhuizen,132 burgerhuizen, 3 bakkerijen en 1 smederij. Oppervlakte van de gemeente ten noorden van de Zuiderzee, ten oosten van de banne van Enkhuizen en ten zuiden van de banne van Grootebroek en ten westen van Wervershoof 897 bunder.
Besloten wordt de voormalige fungerend burgemeester te vragen voor welk doel de gelden zijn besteed die zonder autorisatie (toestemming) zijn uitgegeven.

6-06-1817
De schout en gemeenteraad van Wervershoof zijn ter vergadering gekomen om de verantwoording van de voormalig fungerend burgemeester aan te horen. Nadat de burgemeester op de bestemde tijd gekomen is, rekening gedaan heeft en een pijp bij ons gerookt hebbende, wordt besloten een gunstig rapport naar de gouverneur te zenden, waarmee de scheiding met Wervershoof definitief geregeld is, weer vertrokken is.

26-06-1817
Gezamenlijke vergadering van de raden van de gemeente Wervershoof en Andijk. Voorgelezen wordt de staat van scheiding, De scheiding is bepaald bij K.B. van 24-05-1816, nr. 35.

3-07-1817
Ged. Staten hebben het tractement van de schout en secretaris bepaald op ƒ 250,-; de raad acht dit wat aan de lage kant.
Er dient een postbode te komen om de brieven en pakjes spoedig te kunnen ontvangen.
Ter verbetering van het lot der schoolmeesters wordt het tractement voor beiden verhoogd met de somma van ƒ 150,- p.j.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk