Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1821 - 1844

1821 - 1844

24-06-1921
Inwonertal 1253 zielen. Voor het eerst wordt in de begroting (voor 1822) t.b.v. de raadsleden presentiegelden opgenomen "daar de Leden van de Raad zoo met het doen der inspecties van Broekerhaven als met het bijwonen der vergaderingen naar billijkheid enige ververschinge mogen vorderen ..."

25-06-1823
Een reglement ter voorkoming en blussing van brand en ter onmiddellijke verrichting na een gebluste brand, wordt na kennelijk eerst ter vergadering te zijn aangepast door de raad met krachtige pennestreken verworpen. Op 27 nov. 1823 verschijnt er een provinciaal reglement. 18-11: voor de bedelaars ƒ 70,- uitgetr. vlgs. begr. 1824.

15-06-1824
Vaststelling van een reglement houdende bepalingen ten aanzien van het verkopen van brood en de surveillance daarop uit te oefenen teneinde geen brood boven of onder de bepaalde prijs der broodzetting te laten verkopen. Het brood moet goed, zuiver en gaar worden gebakken.

7-01-1825
...vervolgens om de hooijstekers tot activiteit aan te manen en Simon Prins als zevende persoon daarbij te benoemen.

febr. 1825
Overstromingen in Noord-Holland; G.S. schr. aan een collecte te houden.

8-04-1825
De gouverneur is in Broekerhaven geweest en vindt die ene in de sluis aanwezige deur toch wat al te riskant om al het water te keren. In nov./dec. zal nog een deur gemaakt worden. De haven is van G.br, Bk, Hk en A.

27-08-1825
Reglement van bestuur voor de gemeenten ten plattelande. De voorzitter van de raad, tot dusver schout genoemd, wordt eervol ontslagen evenals de leden van de raad. Tegelijkertijd wordt hij als burgemeester aangesteld, De burgemeester benoemt de afgetredenen opnieuw tot leden van de raad. Procedure bij vac: voordr. van 2 pers aan G.S. die benoemen.

1-01-1825
Zielental is 1327. Aantal raadsleden, de burgemeester inbegrepen 7 (gemeente beneden de 2000 inwoners ) Voorz. In vac: voordracht G.S.

18-11-1825
Rooster van aftreden vastgesteld, 1828: 2 leden, 1830: 2 leden, 1832: drie leden w.o. de burgemeester. Elk jaar dus een derde.

29-12-1827
De grond voor de Westerbegraafplaats wordt aangekocht voor 437 gld. van Jan Singer.

17-11-1828
De begroting voor 1828 wordt van een uitgebreide toelichting voorzien, tellende 36 artikelen. 20-10 Veelvuldig stelen: wachtlopen nachtwachten.

24-12-1826
Ged. St. berichten op 30 aug. 1826 de afschaffing van het begraven in kerken. Reglement voor het begraven op begraafplaats goedgekeurd.

1-12-1829
Kosten aangelegde begraafplaats ƒ 800,-, Sedert 1 januari wordt er begraven. Aflossing schuld in zes termijnen te beginnen in 1831.

15-04-1833
Voordracht van officieren voor de landstorm. Kapitein: Cornelis Schuurman(*); 1e luitenant Dirk Groot(*), 2e luitenant Aris Bil en Jan Singer(*), officier van gezondheid Bernardus Imming. (*) = raadsleden.

22-02-1842
Klacht over ordeloze toestand school Antonie Sas. A. Sas zal een ondermeester aanstellen die volledig goed is, aan wie hij het onderwijs geheel zal toevertrouwen en aan wien hij jaarlijks behalve kost en inwoning een tractement zal geven van negentig gulden, waartoede gemeente jaarlijks zeventig gulden zal bijdragen.

3-10-1842
Daar er van tijd tot tijd kleine dieverije van aardappelen enz. plaats hebben geeft de burgemeester in bedenk of er niet iets kan worden gedaan om de kleine veldstroperijen te verhinderen. Hierover wel gedelibereerd hebbende is men echter tot geen besluit gekomen.

10-04-1843
Instelling van een Commissie van Plaatselijk Schooltoezigt, mits het gemeentebestuur bij de benoeming van de leden betrokken is.

2-07-1844
Beter toezicht op de hooistekers is noodzakelijk gebleken. De hooistekers worden opgeroepen om voor de raad te verschijnen. Een is overleden en één wegens ouderdom ongschikt geworden.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk