Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1877 - 1892

1877 - 1892

17-12-1877
Andijk, nog steeds deelnemende in het beheer van de Broekerhaven, tezamen met Bovenkarspel, Grootebroek en Hoogkarspel, bekrachtigt eveneens het besluit tot het aangaan van een geldlening van ƒ 20.000,- tot het maken van een nieuwe zeesluis.

1-02-1878
Jb. Kooijman Rzn. op diens verzoek aangesteld als makelaar.

30-06-1880
Omdat geneesheer Hammes zo voortvarend vaccinatie bevordert, oordeelt de raad het niet noodzakelijk van gemeentewege de noodzaak onder de aandacht der inwoners te brengen.

6-09-1881
Drie schoolschoonmaaksters benoemd om wekelijks de school te stoffen, te vegen, af te nemen en de glazen te wassen. Was taak onderw. personeel.

21-11-1881
De doorwerking van de nieuwe onderwijswetgeving is te merken. Nieuwbouw:

Westerschool
Middenschool
Oosterschool

aanvang
"
"

15-3
1-3
15-3

voltooing
"
"

15-5
1-9
15-6

begroting
"
"

ƒ 3599,-
ƒ 14.500,-
ƒ 5.612,-

188 schoolbanken ad ƒ 11,- + = aanbouw en vernieuwing schoollokaal. Het bouwplan was versoberd: geen zolder boven de schoollokalen, in de midden te zolderen met vier planken, de gang bezolderd zonder plafond.

7-04-1882
Op voorstel van Ged. St. de jaarwedden van de burgemeester en de secretaris bepaald op respectievelijk ƒ 600,- en ƒ 400,-.

18-08-1982
Op de gemeentebegroting voor 1883 is een verhoging der wedden van de wethouders opgenomen. Wethouder M, Veer heeft bezwaar tegen de voorgestelde verhoging, waarop ook wethouder J. Jonker verklaart tegen te zijn.

14-11-1882
Op een verzoek van P. Hammes om verhoging van het tractement door vrijstelling van alle lasten en vrij onderhoud van een paard wordt afwijzend beslist. 4-09-1883 jaarwedde met ƒ 150,- verhoogd.

29-10-1886
Avondschool ingevoerd.

10-04-1888
Een verzoek om onnderstand van gemeentewege t.b.v. de zuster van K. Harder, die niet in staat is uit eigen middelen in haar onderhoud te voorzien, kan niet worden ingewilligd; verwezen wordt naar het armbestuur van de kerkelijke gemeente waartoe de hulpbehoevende behoort.

31-03-1890
Verordening op de heffing van schoolgeld vastgesteld.

29-10-1890
Besloten wordt het aanplakbord staande op de dijk kort bij de Bakkershoek benedendijks te plaatsen daar toch ver de meeste voetgangers hun weg benedendijks kiezen.

26-11-1890
Tevergeefs is gewacht op het bericht van ontvangst voor de op 30 maart j.l. vastgestelde A.P.V. Navraag op de griffie leert dat daar het stuk onbekend is. "Het moet dus: òf verloren zijn geraakt, wat min of meer onwaarschijnlijk is, òf nooit hebben bestaan, wat nóg onwaarschijnlijker is. De wethouder Veer zegt hierop te menen dat bij gelegenheid der vergadering van 30-3 zulk een stuk aanwezig was, terwijl het raadslid Tensen verklaart onder de indruk te zijn dat het aanwezig was, niet alleen maar ook, tijdens de vergadering voor onmiddellijke verzending is gereedgemaakt."

4-05-1892
De voorzitter onderwerpt aan de vergadering de kwestie van de dag: Greenwichtijd. De vergadering ten dezen tamelijk conservatief blijkende, besluit voorslaand niet tot invoering in de gemeente van de nieuwe tijdrekening over te gaan.

29-08-1892
Opheffing van het kwaad der overbevolking in de Wester- en Oosterschool. Besloten wordt aan elk der beide scholen een lokaal aan te bouwen, de onderwijzeres aan de Middenschool over te plaatsen naar de Oosterschool en aan de Westerschool nog een onderwijzer te benoemen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk