Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1916 - 1917

1916 - 1917

14-09-1916
Voorgelezen wordt een adres van de commissie samengesteld met het doel de aanleg te bevorderen van een verbindingsweg tussen Andijk en de Streek, houdende verzoek een subsidie te willen verlenen, tot dekking van de kosten, verbonden aan het ontwerpen van een plan. Met algemene stemmen wordt besloten hiervoor een bedrag van ƒ 409,- toe te kennen, te voldoen uit de dienst 1917.
Jaarwedde burgemeester ƒ 1300,-, die van de secretaris op ƒ 1200,- met aftrek van ƒ 100,- voor vrije woninge aldus het voorstel van G.S. De raad acht het niet nodig de jaarwedde van de burgemeester te verhogen. De beloning van de tijdelijke ambtenaar ter secretarie wordt van ƒ 1,25 p.d. gesteld op ƒ 2,-. Aan de echtgenote van de secretaris die ter secretarie schrijfwerk verricht wordt een beloning toegekend van f, 0,50 per uur.
Rondvraag: Voorts wijst de heer Tensen op de moeilijkheid voor de passage bovendijks als gevolg van het plaatsen van de bekisting. Hij stelt hierop voor bij het dijksbestuur van Drechterland aan te dringen op het maken van zogenaamde wisselplaatsen aan de dijk, en voorts -waar de onderdijk, op die plaatsen waar zakken aan de dijk zijn gelegd nagenoeg onbegaanbaar wordt- gemeld dijksbestuur te verzoeken door het aanbrengen van beschoeiing en het daarboven leggen van graszoden hierin wel verbetering te willen brengen.

22-12-1916
's Avonds om half zeven. Komt ter tafel een adres van het bestuur der vereniging "Vooruitgang", waarin wordt verzocht een commissie van voorbereiding te benoemen, die na zal gaan in hoeverre de gemeente van de Woningwet gebruik kan maken om de belangen van de volkshuisvesting te behartigen i.v.m. de onteigening langs de dijk .... Er zijn grote dingen op til en deze zullen ook grote belangen voor de gemeente meebrengen. vooral i.v.m. de aanleg van een weg langs het Klein Gouw. Uit financieel oogpunt is het ook van belang dat in die richting wordt gewerkt. ...Spreker heeft destijds gewezen op teelt in warenhuizen, maar daarvoor werd Andijk toen ongeschikt geacht. Het zou daarom ook van 't hoogste belang zijn, indien we betere verkeerswegen en vaarten hadden.

21-03-1917
De voorzitter zegt dat de tijdelijk ambtenaar ter secretarie weer 2 mnd verlof heeft gekregen. Spr. gelooft wel dat we hem nu steeds zullen kunnen houden, waarom de beloning nu wel wat hoger gesteld kan worden, Kelder verdient nu ƒ 2,- p.d., dit zou ƒ 2,25 kunnen worden. Raadslid Brouwer heeft wel al opgemerkt dat er 's avonds laat gewerkt wordt op de secretarie, en daarom acht hij ƒ 2,25 beloning p.d. niet genoeg. Het wordt ƒ 2,50.

2-05-1917
Dijkgraaf en Heemraden van het Ambacht voor Westfriesland. genaamd "Drechterland" zeggen toe voor elke door de gemeente op te richten motordienst van Andijk-West naar Hoogkarspel en van Andijk-Oost naar Enkhuizen een subsidie te verlenen van ƒ 1500,- tot maximaal ƒ 3000,-.
Bij de rondvraag vraagt de heer K. Tensen of het nu niet een geschikte gelegenheid is, motorboten aan te kopen; misschien kan de gemeente er nu wel goedkoop aankomen wegens gebrek aan benzine .... Het hindert niet al liggen ze ook een half jaar stil.

10-05-1917
De vergadering is hoofdzakelijk belegd om eens te spreken over de al of niet wenselijkheid van het doorgaan van de kermis. Het is bekend dat er nu veel vreemd volk is en zal komen en het kan daarom op de kermis tot ongeregeldheden aanleiding geven. Er zijn ± 300 polderjongens en geïnterneerden. Op drie plaatsen wordt kermis gehouden. Volgens horen zeggen zijn de mensen goed, de drankmisbruikers krijgen onmiddellijk hun congé. De orde zal wellicht door deze mensen niet gestoord worden. NB Op verzoek aannemer niet gehouden.
Nu de dijkgracht wordt dichtgespoten en men daardoor op meerdere plaatsen in de gemeente stilstaand water houdt, wordt het hebben van privaten boven water schadelijk geacht voor de volksgezondheid. De heer Brouwer vraagt waar men dan met de faecaliën heen moet. Degenen die nu hun privaat niet boven het water hebben, ledigen deze grotendeels toch ook in het water. Zouden we niet een reinigingsdienst moeten hebben, net als Enkhuizen. Met algemene stemmen wordt besloten dat het voortaan verboden is privaten boven het water te hebben.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk