Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1918 - 1919

1918 - 1919

25-01-1918
Herziening instructie nachtwachten. De uren van wachtlopen worden bepaald op 10 tot 4 uur. De nachtwachten moeten elkaar ten minste eenmaal ontmoeten en wel in het midden van de gemeente in het wachthuisje. Ten teken dat ze in de verschillende delen van de gemeente gesurveilleerd hebben, moeten ze hun naam schrijven op aan huizen aangebrachte bordjes. Route 2x te lopen. N.B. 1-10-1917 verzoek nachtw. om vuurwapen; wordt gummistok.
Presentiegeld raadsleden. De verteringskosten van de raad, B&W en nog enkele colleges werden betaald uit het presentiegeld van de raad. De kosten kunnen er nu niet meer uit bestreden worden. Het presentiegeld gaat van ƒ 80,- op ƒ 120,-. 4-1-1919: ƒ 2009,-.
Commissie belast met het zoeken van een goede gelegenheid tot het bouwen van woningen ingesteld. Op 4-3 uitgebreid met nog enkele personen.
De heer Imming wijst op de onhoudbare toestand, waarin de bewoners nevens de buitenpolder verkeren, door de geweldige zandverstuiving. In één huis moest onlangs de deur met een dommekracht geopend worden. De heer Molen informeert naar de voorraad aardappelen die door de gemeente opgeslagen is, zulks i.v.m. het verblijf hier van de polderjongens. 25000 kg.

6-05-1918
Het bestuur van de ver. "Vooruitgang" bepleit het tot standbrengen van een -zij het bescheiden- wegverbinding met de Streek. v.k.a. Telefonische aansluiting van de secretarie wordt een eis van de tijd geacht. Voordeel vlugger afhandelen van zaken. Hierop wordt met zes tegen 1 stem (die van de voorzitter) tot aansluiting besloten.
Ook een schrijfmachine wordt als een eis des tijds beschouwd. Wederom de zelfde stemmenverhouding, Kosten nieuw ad. ƒ 750,- oordeelt de raad bij nader inzien te hoog, omwelke reden wordt besloten ƒ 400,- tot ƒ 450,- te besteden voor een tweedehands exemplaar.

20-06-1918
De commissie woningbouw rapporteert. Het plan behelst het leggen van een weg door nagenoeg de gehele gemeente, langs Kleingouw. De kosten worden geraamd op ƒ 400.000,-. waaronder begrepen die van een evt. aan te leggen spoorbaan. Alleen de kosten van de evt. spoorbaan zullen ten laste van de gemeente komen (ƒ 16.000,-)De banne is bereid tot subsidie (ƒ 20.000,-) Van rijk en provincie zal een subsidie van ƒ 324,000,- moeten komen terwijl de rest ad ƒ 40.000,- wellicht zal kunnen worden gevonden uit de vermoedelijk door de gemeente te maken winst op de aan- en verkoop van bouwterrein. Gesignaleerd wordt het bezwaar van de splitsing van de gemeente; weliswaar komen de mensen dichter bij hun landerijen te wonen, doch men moet niet uit het oog verliezen dat b.v. de kosten van electrificatie der gemeente, die toch moet komen, hierdoor ontzettend hoog worden. De prijzen van de bouwterreinen in het andere plan waren berekend op ƒ 50,- tot ƒ 70,- per roe, tegen ƒ 25,- nu. Met algemene stemmen wordt het voorstel aangenomen.
Een verzoek van het personeel van de beide bijzondere scholen om op gelijke voet als de gemeentescholen uit waardering voor de aan deze gemeente bewezen ennog te bewijzen diensten, een persoonlijke gratificatie toe te kennen wordt verworpen.

6-08-1918
Met het oog op de lichtloze gezinnen wordt gevraagd of het niet goed zou zijn nog eens te informeren of de gemeente met het nieuwjaar van electrisch licht zou kunnen zijn voorzien. Er zal al mensen die zich straks zullen behelpen met een carbidlamp. Eerst ware uit te maken of het grootste deel der ingezetenen vóór electrificatie is. N.B. de kwestie was al eerder (1915) aangekaart maar op de achtergrond geraakt i.v.m. de hoge koperprijs en de financiële haalbaarheid. Aanvankelijk werd gedacht aan aankoop draad in V.S. en import na afloop oorlog. Behalve het probleem van de krankzinnig hoge koperprijs -die met het einde van de oorlog zeker zal kelderen- is er de moeilijkheid van de eigenaardige situering der woningen. 18-09 wordt er een commissie ingesteld.

28-10-1918
Instelling van een taxatiecommissie voor aankoop van gronden langs Kleingouw nu blijkt dat het G.S. ernst is met het voorgestelde bouwplan langs dit water.

18-02-1919
Benoeming gemeentesecretaris. ...De heer K. Tensen vindt de inlichtingen omtrent de sollicitant de Boer (uit Enkhuizen) wel gunstig, doch het stuit hem tegen de borst, dat door zijn eventuele benoeming de burgemeester moet aftreden en we hier dan met een vreemde secretaris zitten.
Door het bestuur van de ver. "Vooruitgang" wordt erop gewezen, dat het verzenden en aankomen van telegrammen op het hulppostkantoor geschiedt zo'n wijze dat het aanwezige publiek met de inhoud op de hoogte komt. Er wordt op aangedrongen bij herbouw van dit kantoor hieraan aandacht te schenken.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk