Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1919

1919

7-03-1919
De burgemeester deelt mede m.i.v. 10-03 ontslag te hebben aangevraagd. 24 jaar burg.

4-04-1919
Besloten wordt het crisispersoneel (distributie) m.i.v. 1-08 te ontslaan.

24-04-1919
Burgemeester P. Groot geïnstalleerd. Geen raadslid. Oud-burg. blijft raadslid 8-8-1919.

25-04-1919
De raad spreekt zich in meerderheid uit het meest te voelen voor de instelling van een ongewapende burgerwacht, zulks met het oog op mogelijke ordeverstoringen van polderjongens maar het meest met het oog op mogelijke gewelddadige omwenteling in politiek opzicht. De instelling is een bevoegdheid van de burgemeester. Ultra links ziet hierin bevest. kap. maatschappij.

23-05-1919
De provincie komt niet erg royaal over de brug m.b.t. geld voor het wegenplan, weshalve besloten wordt een deputatie naar G.S. te zenden. De voorzitter deelt mee dat alhier ong. 65 woningen gesloopt worden, die niet door de eigenaar worden herbouwd. Indien een begin wordt gemaakt met het afbreken van de woningen moeten de nieuwe klaar zijn. Hiermee wil niet gezegd worden dat de gemeente direct tot bouwen overgaat, maar het wordt wenselijk geacht dat een bouwvereniging zich met het bouwen gaat belasten. De taak wordt opgedragen aan de bouw- en wegencommissie.

6-06-1919
Electrificatie van de gemeente ie belangrijk te achten, terwijl verwacht mag worden dat de aansluiting algemeen zal zijn. Besloten wordt dat met de aanleg kan worden begonnen. Huisleidingaanleg door gezamenlijke smeden zodat deze met electrificatie ervaring opdoen. Bij de brandweer wordt besloten voor enkele personen onderscheidingstekenen in te voeren.

20-06-1919
De voorzitter opent de vergadering en merkt op, dat de raad voor het neme van een besluit komt te staan, dat zo zwaar weegt als misschien in Andijk nog nooit genomen is; immers het wegenplan komt aan de orde en er zal eindelijk een beslissing moeten komen.
De voorzitter zegt dat hij steeds een groot voorstander is geweest van het wegenplan. Toen de onteigening kwam, gingen er stemmen op dat de gemeente zich ging belasten met de leiding van de herbouw. Ten gevolge daarvan werd een commissie benoemd, die in het begin met het tegenwoordige plan kwam. Tegen dit plan werd veel geageerd, waarom met een ander werd gekomen. De kosten van dit laatste werden te hoog. Daarom werd het eerste plan weer ter hand genomen. Men stond toen op het standpunt dat rijk en provincie de kosten zullen dragen. De kosten blijken nu wel hoog, doch deze kunnen verminderd worden met de prijs van de grond, die na 75 jaar onbezwaard eigendom wordt. Indien er geen leiding komt, wat krijgen wij dan? Een dorp dat ongelukkig gebouwd wordt en hoge opdrijving van de prijzen van de bouwterreinen. Tegenstanders zijn tot op heden zelfs niet met een ander plan gekomen. Met één stem tegen wordt het grote wegenplan vastgesteld.

14-07-1919
Besloten wordt z.s.m. een nieuwe Westerschool te bouwen.

19-07-1919
Voor directe aansluiting op het electrisch net wordt één gratis lichtpunt beschikbaar gesteld, terwijl degene die na inwerkingtreding van het electriciteitsbedrijf een bestaand perceel wenst aan te sluiten geen gratis lichtpunt zal krijgen. Dit gratis lichtpunt wordt aangelegd in het vertrek dat in de winter als woonkamer in gebruik is. Dit laatste is bepaald omdat het voorkwam dat het eerste lichtpunt op de verst verwijderde plek werd verlangd teneinde zo andere lichtpunten voordeliger te kunnen realiseren.

31-07-1919
B&W worden gemachtigd de gemeentegebouwen van electrisch licht te voorzien, op te dragen aan vakmensen hier ter plaatse, met uitsluiting van de gezamenlijke smeden.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk