Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1921

1921

1-06-1921
Besloten wordt tot overname van het plan Scheer met verruiming van de polderkamer en de afdeling voor de concierge, terwijl de banne gevraagd zal worden of de voor haar bestemde kamer naar genoegen is.

19-07-1921
Bij de Middenschool zal een nieuwe hoofdenwoning moeten worden gebouwd i.v.m. de verkoop van de woning van het hoofd der school. Het leerlingental loopt terug, zodat de school wellicht na verloop van tijd ontvolkt zal worden.
Het wordt gewenst geacht de secretariswoning aan te wijzen als ambtswoning voor het schoolhoofd en voor de secretaris aan de Kleingouw een nieuwe woning te bouwen.

1-01-1921
M.i.v. 1-01-1921 zal het evenredig schoolgeld worden geheven, zowel op de gemeentelijke als de bijzondere schalon. Inkomensafhankelijke heffing. Beneden ƒ 1400,- vrijstelling.
Ook Drechterland houdt de boot af wat betreft het voor haar rekening nemen van het nadelig saldo van de nieuwgebouwde woningen. De provincie meent de Andijk zowel van het Rijk als de provincie reeds krachtdadige steun ontvangt en wel een veer kan laten. De raad is het hier niet mee eens. Alleen voor de uitvoering van het woningbouwplan werd steun ontvangen; voor de eigenlijke woningbouw werd op gelijke voet als de andere gemeenten steun ontvangen. De dijkverzwaring vindt niet t.b.v. Andijk plaats maar t.b.v. 50 gemeenten of meer.
De oud-burgemeester zal worden gevraagd voor het nieuwe raadhuis de eerste steen te leggen. Indien deze om gezondheidsredenen verhinderd is, dan de oudste inwoner der gemeente.
2/10 oud-burgemeester overleden; E. de Vries, 92 jr. oud.

29-09-1921
Met het oog op de woningnood en het nadelig exploitatiesaldo worden de volgende oplossingen bedacht. Van de af te breken woningen nieuwe te bouwen welke na voltooiing publiek zullen worden verkocht waarbij het verschil tussen kostprijs en opbrengst t.I.v. de dijkverzwaring zullen worden gebracht of dat de gemeente de huizen zodra ze gebouwd zijn tegen getaxeerde verkoopwaarde overneemt waarbij het verschil tussen kostprijs en taxatie eveneens ten laste van de dijkverzwaring zal worden gebracht. Het gevoelen van G.S. zal worden ingewonnen.

19-10-1921
Voorzien wordt dat de werkeloosheid de komende winter tamelijk groot zal worden. In de gemeente is een groot stuk productief werk waarmee zeer velen zeker gedurende drie winters de werkeloosheid kunnen ontlopen. n.l. het maken van een straatweg met kanaal naar de Streek, terwijl met vrijkomende specie kuilen kunnen worden gedempt. Overleg met Grootebroek en Bovenkarspel is nodig. Voor het uitdiepen van de poldersloten zal geen werkverschaffingsgeld kunnen worden ontvangen.

6-12-1921
Opheffing van het instituut van nachtwacht per 1-1 a.s. De motieven tot instelling -voldoende politietoezicht en spoedige bekendheid met brand- zijn komen te vervallen nu de rijkspolitie surveillance verricht, terwijl ook het verkeer op de weg tot laat in de avond voortduurt.

21-12-1921
Vaststelling van een verordening op de persoonlijke dienst tijdens brand, voor inwoners tussen 21 en 60 jaar. Op eerste alarm met de meeste spoed de brandblusmiddelen in werking stellen. Laatste vergadering In het oude raadhuis.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk