Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1926 - 1928

1926 - 1928

22-12-1926
Besloten wordt tot nieuwbouw van de Middenschool aan de Hoekweg. Kosten ± ƒ 15.000,- Situering t.z.v. de volkswoningen. 7-6-28 ƒ 25.000 kosten.
Ten noorden van de Kleingouw zal nieuwe gelegenheid om aan deze weg te bouwen, worden geschapen. Probleem is nog wel de spoorbaan, althans het tracé daarvan.

29-03-1927
Besloten wordt tot deelname in het aandelenkapitaal van de te stichten overhaal bij het Arkje aan de Zwaagdijk. In het westelijk deel van de gemeente hebben veel ingezetenen belang bij een goede overhaal. Er is thans reeds veel vervoer tussen de twee polders en dit zal indien er een overhaal komt nog toenemen.
Om medezeggenschap te krijgen wordt besloten één vol aandeel van ƒ 1.000,- te nemen.

23-06-1927
G.S. hebben het besluit inzake de nieuwbouw van de Middenschool goedgekeurd. De Hoofdinspecteur l.o. heeft aan de Kroon verzocht om de Middenschool op te heffen. Hangende de kwestie wordt besloten geen oproeping van sollicitanten te doen. 26-01-26 Middenschool mag blijven bestaan.

6-09-1927
Besloten wordt de Commissie voor de Kanalisatie van Westfriesland te subsidiëren met een bijdrage van ƒ 2700,- gedurende 40 jaar. Het raadslid Prins, tevens wethouder wil het voorkomen dat het verkeer zich gauw kan wijzigen en wijst op de strook grond die indertijd bestemd was voor de trambaan, terwijl nu niemand er meer aandenkt een tram te laten rijden. Voorzitter Groot merkt op dat het kanaal geschikt zal zijn voor schepen van behoorlijke afmetingen. Met het oog hierop zullen te enigertijd enkele hoofdsloten verbreed moeten worden. Kooiman: wanneer het vervoer per as opgang neemt, dan kan het kanaal i.p.v. baat, groot nadeel geven. De voorzitter: het kanaal Kleingouw - Dijk kan gevoeglijk vervallen. Dit spaart kosten. De vrijkomende specie kan voor demping van de putten worden gebruikt. Molen: vervoer van bloembollen dat veel per as geschiedt kan voordeliger per schuit. Met negen tegen twee stemmen wordt het voorstel aangenomen.

13-10-1927
Gestencilde notulen, in afdruk aan de raadsleden toegezonden. Wordt gebruik.

30-11-1927
....De voorzitter zegt dat de behoefte aan bouwterrein langs de nieuwe wegen is gebleken, terwijl aan de dijk zeer weinig is gebouwd. 't Gevolg is dan ook geweest dat de prijzen der bouwterreinen langs de nieuwe wegen driemaal zijn verhoogd, terwijl de terreinen aan de dijk telkens zijn verlaagd.

26-01-1928
Circ. van de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid inzake steunverlening aan emigranten naar Canada. Volgens de circulaire wordt door de Emigratiecentrale Holland aan on- en minvermogenden toeslag verleend op de passagekosten, mits de gemeente van herkomst een deel der toeslag betaalt. B&W stellen voor een bijdrage te verlenen indien door hun college voor ieder afzonderlijk geval een beslissing wordt genomen. Accoord.
Door de A.N.W.B. zijn aan de ingangen van de gemeente plaatsnaamborden geplaatst. N.B. deze ingangen zijn nog aan de dijk gelegen.

26-07-1928
Gewone dienst 1927 levert batig saldo van ƒ 25.222,33 op.

6-11-1928
St.bl. 284 van 1928 houdende dat de proefpolder in de Zuiderzee bij het grondgebied der gemeente Andijk wordt gevoegd. De voorzitter deelt mee dat B&W, in verband met deze wet, voorstellen de polder de naam "Proefpolder" te geven. Aldus besloten.
De gemeentegeneesheer is tot dusver alleen belast met de armenpraktijk en de doodschouw. De betrekking vacceert thans, en dit wordt de gelegenheid geacht een instructie vast te stellen. De jaarwedde wordt bepaald op ƒ 675,-. Aan de geneesheer wordt geen ambtswoning verstrekt.

29-11-1928
De twee alhier gevestigde artsen d'Arnaud en Berger hebben zich aangemeld voor de post van gemeentgeneesheer, de eerstgenoemde wordt benoemd.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk