Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1930 - 1932

1930 - 1932

20-03-1930
Waar in deze gemeente in de winter veel werkloosheid heerst, kan de gemeente niet ieder helpen en daarom acht de voorzitter het gewenst dat ieder die kans heeft in de slappe tijd geen werk te krijgen, zich tegen werkloosheid gaat verzekeren. Op deze wijze behoeft de gemeente niet zoveel geld te besteden ter voorziening in werkgelegenheid. Voor iedere arbeider is gelegenheid bij een organisatie met werklozenkas aan te sluiten. Besloten wordt bij tewerkstelling aan georganiseerde arbeiders de voorkeur te geven.

22-05-1930
De afbraak van de oude middenschool blijkt na aftrek van alle kosten te hebben opgebracht ƒ 1060,04.
Besloten wordt een sportterrein te maken voor de Wester- en de Middenschool en één voor de twee bijzondere scholen en de Oosterschool. De scholen liggen te ver uiteen om met één terrein te kunnen volstaan. Afmetingen van een terrein tenminste 45 x 70 m. Verdaagd, en beslist op 28-08-30.

3-07-1931
Nu thans in de Middenschool en de twee bijzondere lagere scholen centrale verwarming is aangebracht en deze uitstekend voldoet, wordt besloten ook de Ooster- en Westerschool van een dergelijke installatie te voorzien. Kosten ƒ 7000,-.
N.B. In de raadsvergaderingen worden door het Witte Kruis geregeld om bijdragen t.b.v. de uitzending van T.B.C.-patienten gevraagd, welke de raad besluit toe te kennen.

8-10-1931
Bij de rondvraag merkt de heer Kooiman op, dat er een grote depressie in het zakenleven heerst, ten gevolge waarvan de massa zeer sterk in inkomen achteruit is gegaan, met als gevolg dat de belastingopbrengst zal verminderen. Echter er is één categorie mensen die niet alleen door deze depressie niet zijn getroffen, doch ten gevolge van de dalende prijzen in koopkracht vooruit gaan. Dit zijn de ambtenaren. Spreker acht die toestand niet billijk en ook niet gewenst, in verband waarmee de raad aan B&W opdracht geeft in de eerstvolgende raadsvergadering met voorstellen tot verlaging der salarissen te komen van alle ambtenaren in gemeentedienst. Niet alleen het Rijk behoort tot salarisverlaging over te gaan, doch ook de andere overheidslichamen behoren te volgen.

12-11-1931
Besluit tot salarisverlaging van 3%; voor de lagere inkomens 2½%. Besparing ca. ƒ 200,-. Vier raadsleden zijn tegen salarisverlaging. De financiële toestand van de gemeente is zodanig dat aanneming van het voorstel geheel overbodig is M.i.v. 1.1.32 voor de duur van drie jaar.
Besloten wordt tot de plaatsing van muntmeters bij gebruikers van electriciteit van het G.E.B. die met de betaling achterstallig zijn.

23-12-1931
Aan de orde komt steunverlening aan noodlijdende tuinders, nu er tengevolge van de aardappelziekte een ramp is ontstaan. Een 24-tal tuinbouwers heeft een verzoek aan de raad gericht om een motie aan de regering te zenden, waarin te kennen wordt gegeven dat de noodlijdende tuinbouwers met zelfs renteloze credieten niet zijn geholpen, omdat daardoor hun schulden nog groter worden, tengevolge waarvan het voor hen nog moeilijker zal zijn na het verdwijnen van de crisis zich financieel te herstellen. De raad besluit de verzoeken niet in te willigen.

3-05-1932
Van Ged. Staten is bericht ontvangen dat er geen termen aanwezig worden geacht de salarissen van de burgemeester, de secretaris en de ontvanger te verlagen.
N.B. 1932 Afsluitdijk voltooid: IJsselmeer!

25-08-1932
Met het oog op de a.s. werkloosheid wordt besloten gelden beschikbaar te stellen voor het baggeren door werklozen, tegen een vergoeding van ƒ 1,90 per dag, terwijl de tuinder die de bagger heeft besteld ƒ 1,- per schaft moet betalen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk