Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1946 - 1947

1946 - 1947

20-09-1946
De P.v.d.A., afd. Andijk, deelt mee van Rossum te hebben geroyeerd als partijlid.
Bij de rondvraag merkt de heer de Vries op, het gewenst te vinden de raadsleden fractiegewijs te doen plaatsnemen. De voorzitter zegt dat de plaatsen van de raadsleden door het reglement van orde, hetwelk van 1851 dateert, worden bepaald. B&W zullen binnen niet te lange tijd een nieuw reglement ter vaststelling aanbieden. Wordt 20-12-46.

29-10-1946
Er vindt een afvloeiing plaats van ambtenaren naar particuliere instellingen en bedrijven. Blijkens de vakbladen is het aantal vacatures in den lande veel groter dan vóór 1940. Als regel is het zeer moeilijk een vacature vervuld te krijgen. Gelet op een en ander worden de salarissen gewijzigd.

31-01-1947
Terugblik op 1946. Ondanks het ongekend hoge geboorte-overschot van ± 130, toch maar een stijging van het inwonertal met slechts 8 personen.
"Blijkbaar zijn we -althans voorlopig- ongeveer gekomen tot het maximaal aantal dat hier kan leven", zo merkt de burgemeester op. Schaarste aan werkkrachten, schaarste aan materialen, gebrek aan woonruimten.

27-06-1947
10 maart 1943 werd door de bezetter de bronzen klok van de Westerkerk weggehaald, welke klok door de burgerij aan de gemeente werd geschonken. Het is nu niet mogelijk de klok te luiden bij ter aardebestelling en bij brand, welke gewoonte gehandhaafd zou moeten blijven. Nieuwe klok van ± 250 kg, toon Cis, prijs ƒ 1375,-. Door ingezetenen is een bedrag van rond ƒ 600,- bijeengebracht.

3-10-1947
Beschikbaarstelling van de voormalige Middenschool aan het bestuur van de C.B.T.B. ten behoeve van de vestiging van een lagere tuinbouwschool. (standsorganisatie) Medegebruik naast naai- en breischool.

19-12-1947
Aankoop, van de banne Andijk, van de westelijke put van Brouwer teneinde met vrijkomende grond van de wegaanleg Andijk-Grootebroek deze voor een groot gedeelte te dempen, ten gevolge waarvan een behoorlijke oppervlakte bouwland wordt verkregen.
Voorstel van B&W tot het maken van een uitbreidingsplan der gemeente. Op 12 juli 1940 werd reeds een uitbreidingsplan in hoofdzaak voor de gemeente vastgesteld, welk plan wil het effect sorteren gevolgd moet worden door een uitbreidingsplan in onderdelen. Dit plan geeft dan nadere voorschriften omtrent de bebouwing, zoals deze zich in de toekomst mag ontwikkelen. De woningproductie is sinds 1932 van geen betekenis geweest; gedurende de laatste 15 jaar zijn slechts 35 woningen gebouwd, gedurende welke tijd het aantal inwoners met 215 is gestegen. Raadslid Minnes voelt er niets voor: er is voldoende bouwterrein en ieder vindt voor zich de meest geschikte plaats. Zes stemmen voor, vijf stemmen tegen.
Overname van het onderhoud der wegen van de gemeente door het Ambacht van Westfriesland, genaamd Drechterland, zulks per 1-1-48. Over te nemen de Molenweg, de Hoekweg, de Middenweg, het Hornpad, de Schooweg, de Weet en een gedeelte van het Kerkepad. (Ingetr. 15-12-50, verv. door: Stormweg, Kleingouw, Horn, Knokkel, ged. Kerkepad, Middenweg, Dijkgr. Grootweg) Reeds vroeger was tussen Drechterland en de gemeente een overeenkomst getroffen betreffende het onderhoud van de Stormweg, de Kleingouw, de Horn, de Knokkel, een gedeelte van het Kerkepad en de Oosterweg. Hiermee zijn alle wegen in onderhoud overgegaan gedurende de jaren 1948 t/m 1952 tegen betaling van ƒ 4994,77 p,j.
Verzoeken van de C.B.T.B. en de H.v.L. tot stichting van een landbouw-huishoudschool. Een minderheid van het college vindt de bestaande naai- en breischool voor de vorming van meisjes tot huisvrouw beter en meer gewenst. Deze school heeft nimmer een subsidie gehad en velen hebben hun opleiding hieraan gehad. In de raad ontstaat discussie over de richting van de school; een christelijke school zou een deel der aspirantleerlingen verhinderen onderwijs aan de school te volgen. Voor 2 scholen is geen plaats. In 1922 was de verhouding 1:1, doch in 1947 is de situatie ten gunste van het bijzonder onderwijs gewijzigd. N.B. de naai- en breischool is een neutrale school. Het college opteert voor een C.B.T.B.-school, evenals de meerderheid van de raad (6-5)
1920: 220 leerl. ols - 221 bls. 1947: 131 tegen 387.
Drainage van de Koopmanspolder, uit te voeren als "boerenwerk", wat zeggen wil dat de pachters met hun eigen personeel de werkzaamheden verrichten. Subsidie van het Rijk ad. ƒ 4932,-, kosten ƒ 13.627,-.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk