Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1957 (2)

1957 (2)

31-05-1957
Likwidatie v/h door.prov. & gem. opgericht grondbedrijf i.v.m. de herbouw van door de dijkverzwaring afgebroken woningen (1919). Termijn 75 jaar, ingaande 1920. De in de jaren 1919 t/m 1923 aangekochte gronden (zgn. 1e plan) bleken bij lange na niet voldoende om in de bestaande behoefte te voorzien, hetgeen mede een gevolg was van de toename van de bevolking. Bij rbs. van 27-9-1929 werden opnieuw gronden aangekocht (zgn. 2e plan) en in het grondbedrijf ingebracht. Het aandeel van de provincie in de kosten van onderhoud en vernieuwing van bruggen en wegen werd bij overeenkomst van 28/30 december 1953 door de provincie afgekocht, zulks m.i.v. 1-1-1951. Het grondbedrijf heeft momenteel alleen maar meer bemoeienis met de exploitatie van de gerede bouwterreinen van het 1e en 2e plan en met enkele achter deze bouwterreinen liggende sloten, die niet door de polder Het Grootslag zijn overgenomen. Bij de samenstelling van het nieuwe uitbreidingsplan is gestreefd naar kernvorming. Een drietal kernen zijn voor dit doel gevormd. De binnen deze kernen liggende gronden zullen worden ondergebracht in een in te stellen gemeentelijk grondbedrijf. De gronden van het Grondbedrijf zullen hier worden ingebracht.

28-06-1957
Opheffing Andijker Woningbouwverenigingg op voorstel van het bestuur van die vereniging. Het grootste gedeelte der vrij omslachtige en omvangrijke werkzaamheden geschiedde reeds door de afdeling financiën ter secretarie. In de raadsvergadering van 23 mei 1919 kwam de oprichting voor het eerst aan de orde. Onder het punt "Ingekomen stukken" vermelde de notulen van de vergadering van 6-6-1919 een mededeling van de commissie voor het wegenplan, dat zij zich wil belasten met de woningbouw. Hiermee was de bouwvereniging dus een feit geworden. Als dag van oprichting kan worden beschouwd 20 mei 1919. Opheffing m.i.v. 16-1-1957.
Instelling van een gemeentelijk woningbedrijf. zulks m.i.v. 16-1-57. 52 woningen worden in dit bedrijf ingebracht, 5 a/d Broekoord, 5 a/d Knokkel, 5 a/d Hoekweg, 5 a/d Oosterweg, 4 a/d Bangert, 6 a/d Molenweg, 6 a/d Stormweg, 4 a/d Knokkel, 4 a/d Kleingouw, 4 a/d Horn, 2 a/d Kleingouw en 2 a/d Burg. Doumastraat.

25-10-1957
Vaststelling gemeentebegroting 1958. Tekort op de gewone dienst van ƒ 56.623,01. De batige saldi van de gewone dienst van vorige dienstjaren zijn volledig uitgeput. Aan de minister is het verzoek gedaan tot toekenning van een subjectieve verhoging van het basis-bedrag per inwoner. Vanwege de moeilijke financiële positie zijn er geen kapitaalsuitgaven geraamd. I.v.m. de bestedingsbeperking en de afwikkeling van reeds aanhangig gemaakte werken ligt het niet in het voornemen van het gemeentebestuur om in 1958 grote kapitaalswerken uit te voeren. Verschillende uitgaven zijn besnoeid; de inkomsten zijn zo hoog mogelijk opgevoerd.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk