Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1973 - 1974

1973 - 1974

2-07-1973
Reeds diverse malen is de gemeentelijke herindeling van Westfriesland-Oost ter sprake gebracht. Uit het ontwerp van wet blijkt dat de gemeente Andijk blijft bestaan en dat aan haar grondgebied gedeelten worden toegevoegd van de op te heffen gemeenten Wervershoof, Hoogkarspel, Grootebroek en Bovenkarspel. De voorgestelde nieuwe begrenzing houdt in dat de Koopmanspolder in zijn geheel bij Andijk komt, de zuidelijke grens komt bij het water de Kadijk te liggen en het gehele terrein van het inlaatstation voor IJsselmeerwater van het P.W.N. (het zgn. Bergerveld) wordt binnen het gemeentelijk territorium opgenomen. De raad heeft geen bezwaar.
Aangaande de Buurtjeshaven merkt de voorzitter op dat Domeinen geen bezwaar heeft tegen verhuur aan de gemeente van de Buurtjeshaven c.a., zodat de gemeente het te pachten gedeelte kan doorverhuren aan de watersportvereniging 'De Kreupel".

24-09-1973
De staatsecretaris van Binnenlandse Zaken is van oordeel dat met de maximale heffing van rioolbelasting en de verfijningsregeling op grond van de Financiële Verhoudingswet, de aanleg van riolering een dekkende zaak moet zijn. Getracht zal worden de visie van het ministerie om te turnen.

25-02-1974
Straatnaamgeving aangelegde en nog aan te leggen wegen binnen het grond gebied van de gemeente in het ruilverkavelingsgebied "Het Grootslag". De werkzaamheden zijn thans zover gevorderd dat het wenselijk Is tot straat naamgeving over te gaan, Het gaat om de Gerrit de Vriesweg, de Gedeputeerde Laanweg, de Cornelis Kuinweg, vernoemd naar personen, die zich met name in de voorbereidingsperiode van de ruilverkaveling bijzonder ver dienstelijk hebben gemaakt. Ontleend aan de namen van sloten, grondstukken en namen uit de geschiedenis van de polder "Het Grootslag" zijn: de Kadijkweg, de Kleiakker, de Hardegrondweg (geproj.), de Veilingweg (ge proj.), Nieuwedijk N.Z. (geproj.)" Nieuwedijk Z.Z., de Grootslagweg, de Beldersweg (geproj.) en de Melkweg.
Aankoop kunstwerk, voorstellende een groep van twaalf figuren, gegoten in lood met een verharder, van de in Andijk wonende kunstenaar R. Ligtvoet. Het gaat om het spiegelbeeld van een in het kader van de contra prestatie ingeleverd kunstwerk. B&W zien in het beeld de symboliek van de verbondenheid van mensen en staan in verband daarmee plaatsing voor in de Bangert, nabij het gebouw "Sarto", zulks in tegenstelling tot de kunstenaar die zijn schepping het liefst in de nabijheid van het raadhuis ge plaatst ziet.
Beschikbaarstelling krediet 1e en 2e fase rioleringsplan. De 1e fase betreft de aanleg van rioleringswerken in de Hoekweg en langs de Kleingouw, het slopen van 3 bruggen, t.w. de kistbrug in de Hoekweg, de brug in de Kleingouw over de Hoeksloot en de brug in de Kleingouw over de Toe mersloot. De bruggen worden vervangen door drie dammen met duikers. Fase 2 betreft de aanleg in de Molenweg, langs de Kleingouw, Molenhoek en Geuzenbuurt, het slopen van de kistbrug in de Molenweg en vervanging door een dam met duiker. Aantal aansluitingen resp. 125 en 131, totaal 256. De financiële consequenties kunnen worden gedekt door een uitkering uit het gemeentefonds o.g.v. de verfijningsregeling rioleringen en de minimale norm voor rioolheffing ad ƒ 75,- per aansluiting. Voor de beide objec ten is de openbare aanbesteding geauthoriseerd.

3-09-1974
Wethoudersverkiezing. De A.R. en de K.V.P. zijn gezamenlijk onder de vlag van het C.D.A. de verkiezingen ingegaan. Aanvankelijk had men de bedoeling één wethouderszetel op te geven, ten gunste van de P.v.d.A., mits de ze partij een aanvaardbaar kandidaat zou kunnen leveren. Nu dit niet het geval is -de voorzitter van de afd. Andijk van die partij meende ook dat raadslid W. Visser niet geschikt is- wordt G. Sijm van de K.V.P. door beide partijen gesteund. De 1e wethouder/loco-burgemeester J. de Vries verenigt 6 stemmen op zich. De 2e wethouder, G. Sijm, 7 stemmen. 10 raadsleden aanwezig. Links tegen.

30-09-1974
Voor het aanbrengen van beplanting en het aanleggen van wandelpaden op de voormalige vuilnisstortplaats aan de Horn wordt een krediet van ƒ 23.940,- uitgetrokken.
Medewerking aan de begrafenisvereniging "De Laatste Eer" voor de bouw van een uitvaartcentrum. Deze medewerking bestaat naast garandering van de aan te gane geldlening, uit het in erfpacht geven van het bouwterrein, subsidiëring ter hoogte van de jaarlijkse canon, het voor gemeenterekening nemen van architectenhonorarium en verstrekking van een renteloos voorschot van ƒ 15.000,- af te lossen in 30 jaar. Het mortuarium past in het gebied bestemd voor multifunctionele accommodatie. Jarenlang is gewerkt met een noodoplossing, waarbij "Huize Sorghvliet" medewerking verleende. Architect H. van Weringh te Wageningen. die ook het gebouw van de huisartsenpraktijkvan J. Huls aan de Kleingouw heeft ontworpen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk