Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1976 - 1977

1976 - 1977

13-12-1976
Uitgifte in erfpacht van gronden in de Proefpolder aan Jarino B.V, te Roden. Na lange jaren van voorbereiding om te komen tot de realisering van een recreatieplan in de Proefpolder, heeft de "Uitwerking Proefpolder Oost 1975" op 30 maart 1976 de goedkeuring van G.S. verkregen. De uitgifte in erfpacht vindt plaats voor de duur van 50 jaren, zulks m.i.v. 1-1-1977. De beide woningen, staande bij de ingang, zijn uitgezonderd en zullen t.z.t. door de erfpachtster worden aangekocht. Het pad naar het Kerkeveld, gelegen in het verlengde van het Kerkepad, wordt door de gemeente van de respectievelijke eigenaren aangekocht voor ƒ 1,- p.p. De aankoop is een uitvloeisel van de in het kader van de ruilverkaveling verbeterde ontsluiting van het Kerkeveld.

17-01-1977
Op 1 januari 1977 is het oude gemaal Het Grootslag volledig met pensioen gegaan. Misschien is huisvesting in dit gebouw van "de club die bezig is met de historie van Andijk" een goede mogelijkheid. (Vereniging Vrienden van Oud Andijk). Binnenkort zal de Stichting Oud Andijk worden opgericht, die o.m. tot doel heeft de instandhouding van gebouwen en voorwerpen van historische en culturele waarde. Opgericht 30-6-1977.
Verkoop ambtswoning gemeentesecretaris aan de huidige functionaris (Kleingouw 36, nu 42). Er moet nog vrij omvangrijk onderhoud worden getroffen, terwijl de lasten die op de woning drukken (ƒ 8426,10) bij lange na niet door de huuropbrangst (f. 4173,95) worden gedekt. Koopprijs ƒ 98.000,-.

21-02-1977
De aanwezigheid van hoge bruggen nabij kruisingen van verkavelingswegen met de Dijkgraaf Grootweg levert een verkeersonveilige situatie op. De ene brug wordt vervangen door een duiker, de andere wordt volledig verwijderd.
Het Waterschap Westfriesland zal zich met deze reconconstructie belasten, waartoe de gemeente 10% bijdraagt in de kosten. O.a. brug kruising bij voormalige huishoudschaal. Krediet 5-3-79.

28-03-1977
De belangstelling van plaatselijke bedrijven om zich te vestigen op het industrieterrein ten oosten van de Dijkgraaf Grootweg neemt toe en er is reeds een aantal kavels verkocht. De aan te leggen weg rondom het industrieterrein krijgt de weinig fantasievolle benaming "Industrieweg". De raad was niet in om de weg te vernoemen naar de naam die de percelen grond in de volksmond hadden: "Krooks".
Krediet uitvoering rioleringswerkzaamheden 5e fase, gelegen in het westelijk deel der gemeente. De 4e fase is bijna klaar.

6-06-1977
Vervanging van de Ooster- en de Westerschool. Uit het achterwege blijven van reacties van de beide oudercommissies der scholen leidden B&W af, dat in het algemeen werd ingestemd met de bouw van één nieuwe zevenklassige schaal, in het centrum der gemeente. Bij de Westerschool is er een groeparing mensen die ijvert voor het behoud der school; op een ouderavond van "De Oosterschool" hebben de aanwezige ouders zich bijna unaniem uitgesproken voor één nieuwe openbare lagere school. Ook de vereniging voor openbaar onderwijs afd. Andijk heeft zich uit gesproken voor één nieuwe openbare lagere school. Een groepering tot behoud van de Westerschool heeft een handtekeningenaktie gehouden die vervolgens op 28 maart j.l. aan de raad zijn aangeboden. Tijdens een naderhand belegde ouderavond bleek dat er een grote verdeeldheid heerste onder de ouders der Westerschool inzake het al of niet opheffen. Door middel van een enquête is de mening gepeild van ouders die hun kinderen hadden op de Westerschool, de Oosterschool en de Blokkendoos. Het respons onder de Westerschoolouders was slechts 67%, waarvan 40 ouders tegen opheffing en 11 vóór opheffing waren. Van de ondervraagde ouders van de Oosterschool is 70% vóór. Hoewel een grote school optimale ontplooiingsmogelijkheden biedt voor het kind, wordt gemeend dat gehoor moet worden gegeven aan de wens tot behoud van de Westerschool. ln verband hiermee kan volstaan worden met een vijfklassige school in het centrum der gemeente.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk