Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1981 - 1983

1981 - 1983

11-05-1981
Beschikbaarstelling krediet voor aanbesteding van het bouwrijpmaken van het gebied van het bestemmingsplan "'t Hoge Landje" (Dwarsland).

15-06-1981
Reeds geruime tijd wordt gewerkt aan een plan tot inrichting van de oostpunt van de Koopmanspolder voor recreatie-doeleinden. Het bewuste terrein wordt momenteel al flink benut door zwemmers en plankzeilers. Het is noodzakelijk de nodige parkeervoorzieningen aan te brengen. Voorts zal een ligweide worden aangelegd en steigers worden gemaakt om beter het water te kunnen bereiken. Voor e.e.a. wordt een krediet van ƒ 30.000,- uitgetrokken.

18-01-1982
Als gevolg van de steeds groeiende overheidstaak en de in verband daarmee noodzakelijk gebleken personeelsuitbreidingen, alsmede de sterk gewijzigde inzichten omtrent de wijze waarop een op moderne leest geschoeide administratie dient te kunnen werken, bestaat de noodzaak tot uitbreiding van het bestaande raadhuis. Besloten wordt hiervoor een krediet van ƒ 1.015.000,- beschikbaar te stellen. Overigens wordt het voorstel eerst nu gedaan, nadat in de gemeente op velerlei gebied belangrijke voorzieningen zijn tot stand gekomen, waarbij de uitbreiding van het raadhuis bepaald niet met voorkeur is behandeld. Er is inmiddels een reserve van ƒ 844.000,- opgebouwd, die er voor zorgt dat de jaarlijkse lasten beperkt blijven tot ca. ƒ 34.000,-. De voorzitter merkt op dat de volgende uitbreidingsfase wellicht omstreeks het jaar 2000 zal worden gerealiseerd. Werkelijke bouwkosten ƒ 1.040.000,-. In 1982 nog gereed.11-2-83 opening.

1-03-1982
Beschikbaarstelling van een krediet van ƒ 164.100,- voor uitbreiding van het tenniscomplex in de Klamptweid met twee verharde banen en een oefenkooi. Reden is de stormachtige ontwikkeling van de tennissport in de gemeente.
De jaarlijkse lasten voortvloeiende uit de investering zullen volledig worden gedekt door de door de tennisvereniging te betalen huurvergoeding. Andijker Tennis Laat Allen Sporten.

20-09-1982
De bestuurlijke indeling van het noordelijk deel van het IJsselmeer valt voorlopig niet te verwachten; derhalve voorlopig geen verlegging van de gemeentegrens waar, gelet op de recreatieve ontwikkelingen op het IJsselmeer, toch wel dringend behoefte aan bestaat.

18-10-1982
De tegels aan de noord- en zuidzijde van het raadhuis blijken niet al te vast meer te zitten en moeten worden verwijderd. Daardoor bestaat de gelegenheid het bestaande gedeelte van het raadhuis en het nieuwe gedeelte qua uiterlijk beter met elkaar te laten harmoniëren. De gevelplaten zullen na bewerking alle opnieuw kunnen worden gebruikt voor de vloer van de beneden-verdieping, incl. de uitbreiding.

29-11-1982
Aankoop van het pand Middenweg 58 (nu) van de fa. Robert te Oosthuizen t.b.v. de t.z.t. te vestigen bibliotheek. Koopsom ƒ 275.000,-. Een stichting van de bibliotheek zit er voorlopig niet in. Reserveringen zullen noodzakelijk zijn.

20-06-1983
Beschikbaarstelling van een krediet van ƒ 140.000,- voor het treffen van diverse voorzieningen aan het gemeentelijk zwembad. Het gaat om de vervanging van de filterinstallatie, het instructiebad, de bergruimte, de waterafvoerleiding en het aanbrengen van een nieuwe automatische chloorbleekloog- en zoutzuurinstallatie. Een nieuw zwembad zit er voorlopig niet in, aldus de visie van B&W.

26-09-1983
Aan de gemeente Andijk werd door het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier bij onderhandse akte, per 1-01-1939, voor de duur van 50 jaar het recht van erfpacht verleend op enige percelen, die tezamen de Koopmanspolder vormen inclusief de omliggende kade. Daartoe verplicht door de erfpachtvoorwaarden heeft de gemeente deze grond destijds als cultuurgrond ingericht en ingebruik genomen, Canon ƒ 1,- totaal; de jaaropbrengst van het verpachte is voor de gemeente. H.H.N. betaalt de waterschapslasten. Door de jaren heen is dit voor de gemeente een aantrekkelijke transactie gebleken, gelet op de pachtopbrengst en de daar tegenoverstaande kosten. De noodzakelijk verbetering van de toegangsweg tot en de weg in de polder gaat omvangrijke bedragen kosten. Na ampele overweging is H.H.N. bereid de kosten te dragen, mits de erfpacht per 1-1-84 wordt beëindigd. Van deze vervroegde beëindiging is uitgezonderd de oostpunt die voor recreatie in gebruik is en het aansluitende gedeelte, dat in de toekomst voor recreatie zal worden bestemd. De beëindiging zou anders per 1-1-1989 hebben plaatsgevonden.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk