Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » Redes 1949 - 1951

Nieuwjaarredes van de burgemeester 1949 - 1951

TERUGBLIK OP 1949.
Devaluatie van de gulden. Het begint weer een probleem te worden voor ieder werk te vinden, ofschoon de werkloosheid in de gemeente wel mee viel. Het is jammer dat het in deze gemeente aangevatte ruilverkavelingsobject nog niet tot uitvoering kon komen, dat zou hier alle werkloosheid hebben opgevangen. Het inwonertal is dit jaar niet achteruitgegaan: van 4437 naar 4450, Naar Canada vertrokken 23 personen, naar de V.S. 13, vrijwel allen gereformeerden. Heeft de emigratie alhier haar hoogtepunt gehad? De 6 woningen a/d Stormweg zijn betrokken. Financieel staat de gemeente er goed voor. Met de verbouw van "de Krimper" tot r.k.-kerk kon worden begonnen. De nieuwe weg naar de Streek nadert zijn voltooiing.

TERUGBLIK OP 1950.
Het bevolkingscijfer daalde van 4448 naar 4398. Emigratie naar de V.S. 8, naar Canada 47, naar Australië 3, naar Frankrijk 2 en naar Duitsland 1. Het ministerie van landbouw acht cultuurverandering geen eenvoudige zaak. Een zekere mate van intensivering is wellicht mogelijk, maar de slotconclusie was toch dat emigreren nog zo slecht niet was. De "poterhutten" in de Bangert werden op 1 juli in bedrijf gesteld. De arbeid van de bouwer was niet gemakkelijk dit jaar. Het ruilverkavelingsplan ontmoette de nodige hindernissen op z'n weg.
Er staan nog 69 aanvragen om een huis geregistreerd. De belangstelling voor noodwoningen stijgt, en deze zullen als een noodzakelijk kwaad geaccepteerd worden. 4 particulieren werden in de gelegenheid gesteld te bouwen. Op 17 juni werd de Dijkgraaf Grootweg geopend. Andijk is één van de zeer weinige gemeenten in Noord-Holland, die tot nu toe het zonder uitbreidingsplan hebben willen stellen. Recentelijk (in 1951) is er een brief gekomen van G.S. waarin drang wordt uitgeoefend om op korte termijn te komen tot een plan. Drechterland kreeg de Dijkgraaf Grootweg in eigendom en onderhoud, de Middenweg in eigendom, de verbindingsweg oost-west in onderhoud, terwijl tenslotte werd bepaald dat Drechterland zou worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onderhoudswerken aan wegen, die min of meer evenwijdig aan de Middenweg lopen. De begroting voor 1951 wijst een tekort aan van ongeveer ƒ 30.000,-
Andijk is ingeschakeld in het automatische telefoonverkeer.

TERUGBLIK OP 1951.
Het emigreren gaat door. Er vertrokken 79 personen naar Canada, 10 naar de V.S., 1 naar Zweden. Totaal 90, waarvan driekwart protestanten en de overgrote meerderheid gereformeerd. De middenstand waaraan Andijk vrij rijk is, begint het moeilijker te krijgen. De klant kan de gulden slechts eenmaal uitgeven; een kapitaal is langzamerhand nodig om enige voorraad aan goederen te kunnen bezitten. Het inwonertal is gedaald van 4398 naar 4328. De nieuwbouw van woningen is als gevolg van het maximaal toegestane rentepercentage van 4% grotendeels stopgezet. De toewijzing van woningen over de periode 1951 tot 1953 bedraagt tien. Het ruilverkavelingsobject is begonnen te werken en ruim 50 Andijkers zijn er bij ingeschakeld. Minder werkloosheid is het gevolg. Het betreft hier de proefverkaveling Allerlei maatregelen op het gebied van verzorging van behoeftigen vereisen steeds grotere uitgaven, waardoor de gemeente er financieel niet zo gunstig voorstaat. De rekening 1950 had een nadelig slot van ong. ƒ 21.300,-. Voor 1952 wordt een tekort geraamd van ƒ 64.000,- Brug 16 staat op instorten, andere zullen waarschijnlijk spoedig volgen. Onderzocht zal worden de mogelijkheid bepaalde bruggen te laten verdwijnen. De reinigingsdienst draaide nog niet. Wel verleenden G.S. vergunning om de Westerput in te richten als stortplaats. 30 januari werd het kolossale koelhuis aan de Dijkgraaf Grootweg officieel geopend. Het verenigingsgebouw "Cultura" werd op 17 maart geopend. De Meiboom ging over in andere handen en er ontstond een chr. centrum van verenigingsleven. 2 juli reunie in Canada van meer dan 100 oud-Andijkers.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk