Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 5

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (5)

Ja, het was menens met Jan Masereeuw! Hij voelde zich van-nu-aan "geroepen dienaar"... Al het oude was voorbij, nog een korte tijd, dan zou Christus wederkomen en hij was de geroepene, die het den volke aan moest zeggen... Hij voegde meteen de daad bij woord: het veldhuis weer verkocht! Nu heeft Ds.van Campen, Hervormd predikant en tijdgenoot van Jan Masereeuw, dat wel een "financiele schipbreuk" genoemd, maar de cijfers wijzen anders uit: Jan Masereeuw heeft het veldhuis met flinke winst verkocht! Zelf had hij er plm. 3800 gulden voor betaald, maar Pieter Kistemaker kocht het nu, 30 september 1822 voor 5460 gulden, dus ruim anderhalf duizend meer! Dat Jan Masereeuw niet arm was, blijkt ook wel omdat hij 2500 gulden beschikbaar stelde als eerste hypotheek. Bovendien had hij nog zeven morgen land extra en een huis met tuin aan het Zuiderpad te Opperdoes. Op 23 maart 1823 werden er nog losse goederen verkocht (waarschijnlijk boerengerief), voor ruim 600 gulden. Jan Masereeuw ruimde finaal alles op: al het oude was voorbij gegaan, alles was nieuw geworden! Hij volgde gewillig zijn goddelijke roeping! Hij schreef:

"Hiertoe heeft de vrijmachtige, soevereine God, onzen Drie-eenigen Verbonds God, Vader, Zoon en Heiligen Geest mij, ja mij, die in mijzelven de minste en onwaardigste van de schaapskudde Christi ben, van eeuwigheid toe verordineerd in en door Christus Jezus en nu in dezen Zijnen tijd dit besluit aan mij geopenbaard en krachtdadig te dien einde geroepen, inwendig met betrekking tot en voor mijzelven en ook uitwendig voor elks oogen bijzonder met betrekking tot mijn landgenooten en allermeest die mij van nabij kennen en van alle deze bijzondere handelingen en leidinge, welke de Heere met mij gehouden heeft, oog- en oorgetuige te zijn, hoe dat de alleswerkende God mij tot Zijn dienst heeft afgezonderd van het algemeen gevoel der wereld, ja ook van mijn tot hier aan toe uitgeoefend beroep met en onder verbod van niet meer naar eenig wereldlijk beroep om te zien maar mij gewillig en kinderlijk te onderwerpen aan deze onnadenkelijk gewichtvolle roepstemme, waartoe Hij mij dan ook nu ingehuldigd en gezalfd heeft met de olie des Geestes, welke onder de ceremonieen van den ouden dag is afgebeeld door de olie in de zalfhoorn. Stellende mij ook alzoo in staat tot verantwoording aan een iegelijk, die mij hier over rekenschap afvordert ".

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk