Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 7

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (7)
Wat leerde Jan Masereeuw?

Eigenlijk niets nieuws. Hij heeft geen nieuwe geloofsleer ontwikkeld, maar drong sterk aan op terugkeer naar wat de oude vaderen hadden geleerd. "Vader" Brakel, Comrie, Smijtegelt en vooral Theodorus van der Groe waren zijn bronnen. Hij moet daar enorm veel van gelezen hebben. Ook eigentijdse predikers als dominee Daniel Schotsman en de Engelse zendeling Thelwall deelden in zijn bewondering.

Jan Masereeuw werd "de profeet van Opperdoes" genoemd en dat klinkt wel aardig, maar een profeet in de zin van toekomstvoorspeller was hij niet. De wederkomst van Christus is al eeuwen vóór hem voorspeld en als hij den volke daarvoor waarschuwde, (de oordeelsdag), gebeurde dat meest in bedekte termen. Hij paste wel op, geen preciese datum te noemen, hoewel het aan hem zogenaamd geopenbaard was.... Hij schreef:

"Want mijn last van den Heere aan u allen, zonder onderscheid. is hoofdzakelijk om u te herinneren, te waarschuwen en aan te toonen, dat de dagen der schaduwen voorbij en gepasseerd zijn. Ja, dat de dageraad van dien vroolijken morgenstond thans al tegenwoordig is, welke binnenkort den blijden en zoo lang gewenschten dag Gods in vollen luister zal opleveren."

Binnenkort, dat is nogal rekkelijk....
Bovendien had hij veel belangstelling voor "het boekje van de vrouw", zoals dat in Masereeuwerkring genoemd werd. "De vrouw" was een Engelse, Jeane Lead, (1623 - 1704), een soort zieneres, met een hang maar mystiek, die een boekje geschreven had : "De Openbaring der Openbaringen" etc. etc. Londen 1683. Zij had in Oktober 1679 een goddelijke openbaring ontvangen, het zevende zegel was voor haar geopend... Jan Masereeuw voelde zich in de geest met haar verwant... hij had immers in 1822 ook een geestelijk visioen gehad... Nu wordt er beweerd, dat Jan Masereeuw onder invloed stond van Antoinette Bourignon, (1616-1680), maar het is niet zeker, dat hij van haar iets geweten heeft. Er zijn wel enkele punten van overeenkomst in hun leer. Antoinette Bourignon was in 1616 uit Roomse ouders te Rijssel (Lille) geboren en erg mystiek aangelegd. De overdadige pronk en praal in de Roomse kerk stond haar tegen: Christus was in een stal geboren... Zij wou een samenleving van de eerste Christenen herstellen. Daarom wou zij op het eiland Nordstrand tegenover Husum een soort commune stichten, zonder overheid, zonder kerk, zonder sacramenten, kortom een leven in devotie... Door overheid en kerk beide vervolgd, moest zij meermalen vluchten; ze stierf tenslotte in1680 te Franeker. Zij geloofde, evenals Jan Masereeuw, aan een goddelijke roeping... zij had duidelijk Gods stem gehoord...
Jan Masereeuw schreef:

"Hij heeft mij, die in mijzelf de alleronwaardigste der stervelingen ben, door eeuwige en eindelooze ontferming als uit het stof des doods opgenomen en tot Zijn gewichtvollen dienst afgezonderd; en hoewel ik diep onkundig, onwetend en geheel ongeschikt ben in mijzelf, ja, een niets beduidend en verachtelijk vat, zoo komt Hij nochthans met mij ook niet bedrogen uit, wil Hij mij vooraf kende, in al de graveerselen mijner ellendigheid. Maar dit is Zijn liefdevol welbehagen om zoodanige ellendigen tot Zijn dienst af te zonderen, ja te roepen tot de allergewichtigste posten, zooals deze ook wel bijzonder is... "
"Maar dit is mijn taak welke de Heere mij gebiedt, om datgene kenbaar te maken, hetwelk voor en in hun dagen nog als onder een duister deksel verborgen lag, dat nu is afgelicht, vermits de tijd met de daarin vervatte laatste gebeurtenissen nu ook verloopen en achter de rug is, welker omslag en juiste vervulling de Heere aan mij, de geringste Zijner kudde, ten dienste voor Zijn gemeente heeft gelieven te openbaren".

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk