Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 8

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (8)

Aan woorden ontbrak het hem niet! Maar zijn zelfvernedering lijkt ons toch wat onecht. In al zijn geschriften komt dat herhaaldelijk voor: "nietige aardworm", "madenzak", "allerminste getuige", "arm worstelaar", "niet in mijn log en ijdel vleesch te roemen", "ledig vat", "niets beduidende sterveling", "arm en onwaardig man", enz. enz.

De profundis exclamat! Uit de diepten roep ik tot U... Dit is een erfenis van het Oosters despotisme; de vrije Westerse mens is minder geneigd tot knielen en "het stof te lekken". Als de Mohammedanen na de oproep vanaf de minaret: "la Allah illa Allah" met het voorhoofd op de grond geknield liggen te bidden, staan de Amerikaanse toeristen er omheen. Was Jan Masereeuw werkelijk zo nederig? Dat zullen we ons aan het eind nog eens afvragen...

Fel was hij tegen de kerk. Van doop of avondmaal wou hij niet weten. Christus zou nu haastelijk komen, de oude bedéling had afgedaan, de sacramenten waren niet meer nodig. Geen aanneming van nieuw lidmaten, geen huwelijksinzegening. Wel trouwen voor het burgerlijk gezag, want hij was een goede burger en een trouwe onderdaan.Vreest God, eert den koning! Catechesatie vond hij wel goed, hij heeft de eerste jaren zelf onderricht aan de kinderen gegeven uit het boekje van Petrus de Witte. Maar toen hij later te doof werd om de vragen over te horen, gaf hij het op...

Waarom was hij zo uitermate fel tegen alles wat kerk was? Om twee voorname redenen: omdat hij tegen een Staatskerk en tegen het modernisme was. Prins Willem V was bij de komst van de Fransen in 1795 naar Engeland gevlucht. Zijn zoon was in Engeland opgegroeid en had daar de Anglicaanse Staatskerk gevonden. Hij was in 1813 met gejuich in Holland binnengehaald en als koning Willem I te Amsterdam gehuldigd. Op 7 Januari 1816 had hij de (toen nog gereformeerde) kerk aan zich getrokken. Het beroepen van predikanten kon alleen met zijn goedvinden gebeuren. De rechtzinnigen in Nederland waren hier vierkant tegen: alleen GOD was het hoofd van de kerk, geen koning en geen paus kon daar iets aan veranderen! Ze waren ook fel tegen het opkomende modernisme, (de"Groninger richting" van professor Hofstede de Groot c.s.) dat vrijzinnigheid predikte. Van tekstcritiek wilden ze niets weten: de Bijbel was het heilig, onaantastbaar Woord van God, daar mocht nooit aan worden getornd! Ook Jan Masereeuw hield zich aan de letter van de Schrift vast:

"... omdat ik in 's Heeren naam tot u.l. spreek, en Zijn heilige woorden om lief noch leed wil intrekken, verknoeien, verdraaien of verloochenen, daarom haat, smaadt en verwerpt gijl. mij. 0, mijn hart klopt en is gedurig weemoedig over u.l."

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk