Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 9

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (9)

Als nu de koning het recht had predikanten aan te stellen,.kon de vrijzinnige richting wel eens de overhand krijgen! Gods Woord en der eeuwen getuigenis, dàt moest het richtsnoer zijn! Daarom waren er overal in het land mensen die zich van de kerk afkeerden en bijeenkwamen in gezelschappen, zg. "conventikels", waar een lerend ouderling of oefenaar het ware licht liet schijnen. De Masereeuwers waren er een van.
Fel was hij ook tegen de predikanten! Hoor eens hoe hij ze aanvalt:

"Vergelijkt nu dan eens, zegt de Heere der heirscharen, deze uwe zoogenaamde diensten, met de eerbied en het ontzag, dat gijlieden aan den dag legt en betoont jegens de wereldlijke machten; niet omdat zij als Gods dienaresse het zwaard dragen, o neen, want dan zoudt gij God vooreerst en boven alles vreezen, maar uw hoogmoedige en wereldsche belangen drijven u daar toe. Ja, daardoor hebt gijlieden het ongemerkt al zoover gebracht, dat het door de algemeenheid en gewoonte nu reeds een behoefte des tijds geworden is, dat de gemeenten, hoe arm, behoeftig en nooddruftig ook, evenwel onvermijdelijk moeten zorgen dat ulieden geen ordinaire, maar meer dan een ordinaire woning ter beschikking is, en kunnen zij dat onmogelijk doen, dat doet er niet toe, want het is een ingebeelde en onontbeerlijke behoefte van deze 19e eeuw: het moet er wezen; en gijlieden gaat met vele pluimstrijkende woorden en olie tot den koning en buigt u nederig en eerbiedig voor alle grooten der aarde, bestraft hun zonden niet, maar roemt die veel eer in hun tegenwoordigheid als deugden. En om hun genoegen te geven en van hen als goden geeerd te worden, buigt gij het zwaard Gods, nl. Zijn woord in duizenderlei bochten; aangedreven door den wind van wereldschen hoogmoed zoekt gij heul en steun bij den vleeschelijken arm en zegt: eerbied, eerbied voor des konings woord," enz. enz. enz.

Dit was niet heelemaal eerlijk van Jan! De Nederlands Hervormde predikanten leden, na het "herstel van Neerlands onafhankelijkheid", vaak armoe. De, vooral voor dorpsdominees, lage tractementen werden veel te laat uitbetaald en, als de lidmaten niet zorgden voor giften in natura: kaas, boter, spek, aardappelen, rapen, (maar niet alles tegelijk), werd er in de pastorieën stil gebrek geleden ...
Nee, Jan, dat is de kift!
Hij was ook, hoewel wat minder fel, tegen de school. Dat was de openbare school, christelijke scholen kwamen veel later... Wat zei immers het doopformulier: "...of gij u niet voorneemt, deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, te onderwijzen, te doen, of te helpen onderwijzen ..?" Jan Masereeuw vondt dit een taak voor de ouders, daar kwam de school niet aan te pas.

Waarom was hij hier zo tegen ? Wel meest om de dreigende invloed van het modernisme. De kinderen konden op de school eens wat leren, dat hen later bij de Masereeuwers vandaan hield! Leerplicht bestond nog niet, dus bleven de kinderen thuis en de ouders trachtten hen wat kennis bij te brengen, voor zover zij er zelf wat van wisten. (Leest u eens "Kloin Pittichie" van Mevr.ter Horst-Hoekstra.)
Dat onderwijs was zeer primitief. Later wreekte zich dat. JAN was, zoals al bleek, conservatief in zijn opvattingen.
Er was nog meer, waar hij tegen was. Bijv. tegen assurantie's. Verzekeren was in strijd met Gods woord. Zouden wij het goede wel, en het kwade niet ontvagen? Wat God doet, dat is welgedaan!

Hij was ook tegen vaccinaties. In 1833 was er een pokkenepidemie. Ook de kinderen van Jan Masereeuw waren, met vele anderen, met pokken bezet, sommigen "een weinigje", anderen zwaar. Enkelen stierven er aan...
Edward Jenner had de koepokstof-inenting uitgevonden, maar de kinderen van Jan Masereeuw en die van zijn volgelingen werden niet ingeënt... Enkelen stierven en die beter werden, bleven hun hele leven "pokdalig".
Tot in de 20e eeuw liepen er nog zulke mensen rond. Evenwel nochthans en desalniettemin: geen vaccinatie!

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk