Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 15

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (15)

Ondanks alle ellende, die hij moest doorstaan, bleef Sijmen Swier een vrome man!
Ook in de gevangenschap in Sint Omer kon hij het niet nalaten van zijn geloof te getuigen. Hij schrijft:

"... die veelbeduidende brief van J. Masereeuw, mijnen vrient en broeder in den Heere, welke ik aan eenige van mijne geestelijke vrienden hebbe voorgelezen, mijnende dat het voor haar ook tot nuttighyt sou verstrekken. Maar hetgene ik door de genade Gods er van mogt gevoelen, scheen voor haar soo niet te sijn, schoon sij er tegen mij niets van hadde te seggen en ook niet konden van wegens de gegronthijt op Gods onveranderlijk woord. Ik bemerkte nogtans wel aan haar, dat sij haar niet konde voorstellen, dat de hijlige ontsaggelijke hooge God, soo veel met en door sijn nietig volkjen op de aarde soud verrigten...." enz.

Hij werd in zijn evangelisatiewerk bijgestaan door een Rotterdammer, Marcus, die met grote vrijmoedigheid zijn lotgenoten trachtte te bekeren van hun zondige weg. Want er waren vogels van diverse pluimage! Sijmen Swier schreef:

"Wat anders onze onderlinge bijeenkomsten aangaat, is niet ongezegent, mijnen geagten vrient is zeer bequaam en vrijmoedig in 't woord Gods om een eyder die daar uyt nieuwschierighyt komt aan te spreken. En ten gevolge van dien zijn verschijdene die haar te vooren aan groote losbandighyt schuldig maakten van dit alles zijn afgekeerd en lust en vermaak hebben gekregen in 't onderzoeken van Gods woord en het bijzijn van zijn nederig en verdrukte volkjen."

In 1833 kwamen de krijgsgevangenen weer vrij. Simon Zwier beef militair... Op 20 Mei van dat jaar schreef Jan Masereeuw een vaderlijke brief aan hem in... Deventer. Hij schreef over dominee Moorrees, die nu predikant te Heusden was, maar eerder te Bovenkarspel gestaan had. Verder familienieuwtjes uit Opperdoes. Daar heerste veel ziekte "zinkenstoffe en verkouthijt", ook in het gezin van vader Klaas, die "een zinken boven 't linkeroog" had. Op 28 Januari 1834 schreef Jan Masereeuw nog eens weer naar Deventer, maar in 1835 was Simon Zwier te Andijk. Hij trouwde op 10 April met Jantje Groot, de vijfde dochter uit het grote gezin van de zaadhandelaar Nanne Groot en diens vrouw Lijsbeth Kort. Bij zijn trouwen is Simon "zonder beroep, dienende bij de 10e afd. Nationale Militie."
Om te trouwen heeft hij toestemming nodig van zijn commandant... Het mocht...

Na zijn trouwen heeft Simon de "wapenrok" uitgetrokken en is "landman" geworden, dwz. tuinbouwer. Hij kwam meteen in een goede leerschool terecht, de zoons en schoonzoons van Nanne Jansz. Groot waren kundige zaadtelers! Hij woonde toen in bij zijn zwager Pieter Sluis, die met Aafje Groot getrouwd was, de eerste combinatie SLUIS & GROOT. Het gezin werd gezegend met vier meisjes: Aafje, Lijsbeth, Trijntje en Grietje. De laatste trouwde in 1871 met Hendrik Blokker, bakker. Zoo gaan de jaren!

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk