Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 1985 » pagina 7-10

Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging van "Vrienden van Oud-Andijk" in het Dorpshuis te Andijk op 27 maart 1985

Precies een jaar na de vorige jaarvergadering opende voorzitter, de heer C. Visser de jaarvergadering-1985 met een welkomstwoord aan een groot aantal leden. De grote belangstelling is zeer verheugend,al zal daar de filmaankondiging ook toe hebben meegewerkt. Hij zegt voorts dat het hem spijt dat de Vereniging voor de Andijkers in eigen plaats meer kan doen dan voor de buitenleden. Voorts memoreert de heer Visser dat er weer een aanzienlijk aantal aanwinsten kan worden vermeld voor de collectie en een omvangrijke verzameling materialen betreffende de fruitteelt verwierf het museum korteling uit Blokker. Er zal daaraan in de komende nieuwe opstelling aandacht worden besteed. Ook de afdeling kleding kan zich verheugen in de belangstelstelling door telkens verschafte aanwinsten op het gebied van de Westfriese kledij. Maar compleet is dat facet nog lang niet, ook al is er al wel wat werkkleding.

Er is dit afgelopen jaar meekrap geteeld, waarvan de planten zullen worden uitgegraven voor het winnen van de wortels en wie zich aanmeldt als gegadigde voor meekrap wortels en/of voor het uitgraven is welkom. Er zijn ook weer grauwe erwten geteeld.

De heer Houtman heeft zijn diaserie over de teelt in het oude Andijk met een verhaal voltooid. Het geheel is opgenomen op video. Van de heer P. Kistemaker is er een documentatielijst.
Nog een aanwinst is ter tafel: een stikketrommel met koperen hengsel, En notulenboeken van "Volksvermaak" uit 1875 en van de Rederijkerskamer "Vondel" uit 1878. De heer Kieft geeft daarbij nog enige toelichting.

Goede historische aanwinsten, die wellicht t.z.t. aan het streekarchief te Hoorn kunnen worden afgestaan. Voorts wordt een woord gewijd aan twee getrouwe leden van de Vereniging die het beiden voor het ogenblik wat minder goed gaat, de heer Jaap Bootsman, mede-oprichter en oud-bestllurslid van de vereniging en het huidige bestuurslid de heer C. de Kroon. Er wordt hen spoedig herstel toegewenst.

De penningmeester brengt rekening en verantwoording over 1984 ter tafel en geeft daarop enige toelichting. Er is een reserve voor aankopen, het aankoopfonds, dat niet is aangesproken, maar wellicht in 1985 zal dienen te worden gebruikt, geheel of ten dele. Voorts kan worden verwezen naar het hierachter opgenomen stuk van de penningmeester. De kascommissie verklaart de boeken en rekeningen te hebben bekeken en in orde bevonden. De vergadering verleent daarop de penningmeester décharge. "Hij mag dus blijven", is de conclusie. De heer Henk Blom wordt als nieuw lid in de kascommissie aangewezen.

De secretaris brengt verslag uit over de activiteiten van het afglopen jaar hetgeen ook in het jaarboek wordt opgenomen. Er kan nu daarnaar worden verwezen.

De heer Selderbeek heeft te kennen gegeven nu zijn tiende bestuursjaar voor de vereniging bijna vol is, het bestuur te willen verlaten. Wel blijft hij adviseur voor de Stichting en is daarmee dan wel uit het oog maar nog beslist niet uit het hart van ons streven. Aangezien er geen tegencandidaat is gesteld tegenover mevrouw A. Sas-Ham, die door het bestuur is voorgedragen, wordt zij bij acclamatie door de vergadering benoemd. Daarna spreekt de voorzitter de aftredende heer Selderbeek toe. Hij is van de oprichting in 1975 "erbij" geweest. Selderbeek en Wester waren de mannen van het eerste uur, de oprichters zelf. Selderbeek had ook een groot aandeel in het tot stand komen van Statuten en Huishoudslijk Reglement van de Vereniging en in de aankoop van het gebouw, maar ook aan de daarna volgende verbouwingen. En dat is nu nog zo. Voorzitter herinnert aan de dakverbetering, waarbij ook weer de heer Selderbeek beneden en boven een werkzaam aandeel had. En nu dan is de afwerking van de 300 m2 zolderruimte volop aan de gang, begeleid en onder directie van de heer Selderbeek; het loopt uitstekend. En dan zijn jaarlijkse medewerking aan voorbereiding en uitvoering van de reeks jaarlijkse reizen van de Vereniging. Met een cadeaubon en een ruiker voor mevrouw Selderbeek wordt dit afscheid bekrachtigd, met uitgesproken vreugde dat hij als adviseur voor de Stichting zal blijven functioneren; hij blijft - wanneer hij zelf zijn afscheidswoorden uitspreekt - naar zijn zeggen "bouwpastoor" tot het museumgebouw gereed is. En blijft ook dan nog in de buurt.

Secretaris geeft kort weer wat er nu gaande is ten aanzien van de veranderingen met als einddoel dat de Zaadteelt een plaats gaat innemen in de museumruimte - op zolder - als Nationaal Zaadteeltmuseum. Een belangrijke zaak voor Andijk, waar veel van de zaadteelt zijn basis heeft gehad. De grootste zaadtelers zijn allen hier begonnen en een nationaal zaadteeltmuseum is hier dus echt op zijn plaats. Secretaris vertelt iets over de ontwikkelingen en de plannen voor de inrichting.

Wat betreft de jaarlijkse reis is het voorstel om per bus te gaan naar Sneek om het Scheepvaartmuseum te bezoeken en dan verder door te reizen naar Veenklooster waar in een grote boerderij een beeld wordt gegeven van de Friese landbouw en veehouderij en een beetje tuinbouw. Zo'n reis ligt zeker in de lijn van Oud-Andijk en wordt onderweg nog begeleid met allerlei verme1dingen van wetenswaardigheden voor en nadat het gezelschap wordt overgeleverd aan het boerengereedschap van "Fogelsangh State" en zoveel meer dat daar te zien zal zijn. Er zij verwezen naar het inleidend verhaaltje in dit jaarboek betreffende de jaarreis, die zal plaats vinden op 14 september. Uitwerking kan plaats grijpen omdat de vergadering zich niet tegen deze plannen verzet

Voor dit jaar 1985 staan er weer enige wisseltentoonstellingen op het programmma: een tentoonstelling "knippen en knipsels", die was uitgesteld door de verbouwing, een foto-tentoonstelling van de heer Steltenpool van Westfriese landschappen in de herfst en schilderwerk en monoprints van mevrouw Haakman uit Onderdijk. En wie weet nog andere…

Voorzitter praat nog eens over het plan een boek over Andijk samen te stellen. Het bestuur begrijpt dat het veel werk is maar met een aantal mensen die mee willen schrijven en gegevens zoeken en leveren moet het mogelijk zijn. Er zijn reeds enige mensen die Zich hebbpn gemeld. Er is bij de secretaris een lijst te verkrijgen maar deze is nu ook weer in dit jaarboek opgenomen. Er wordt uitdrukkelijk medewerking gevraagd en verzocht wie mee wil doen zich op te geven; ter inventarisatie wat er zal kunnen worden verwacht; dan ook graag opgave van wat men wil en kan doen. Men mag ook grondstof aanleveren en suggesties geven. En uiteraard ook foto's of andere illustraties. De heren Roffel, Schiphouwer, Nanne Groot en enkele anderen hebben zich reeds gemeld. Het secretariaat hoort graag verder! (Of ook bij de voorzitter uiteraard).

En die voorzitter vertelt dan dat een stormpeilsteen uit de gevel van het gemaal is teruggekeerd (14 jan. 1916, 2.45 m + AP) dankzij mevrouw Van Marle die wist waar de steen was; met foto waar hij in het gebouw heeft gezeten en dus kon het stuk weer op de juiste plaats worden aangebracht. Bij nameten zit hij bijna weer op stormvloedhoogte! Nu nog even de koperen plaatjes van de machine die er zijn afgepeuterd toen de zaak onbeheerd stondl Wie helpt ons daaraan; dan alles vergeten en vergeven! De marmeren platen zijn opgehangen zodat ook de bestuursleden weer compleet aanwezig aan de muur zijn bevestigd.

Bij de rondvraag vroeg de heer Swart aandacht voor de 3 museumboerderijen in West-Friesland waarmee zorgen zijn om hun behoud en de collecties daarin. Het zijn toch interessante verzamelingen huishoudelijke zaken uit het verleden, die waard zijn bewaard te blijven. Zijn noodkreet is bedoeld als vraag om steun voor redding. De heer Carel de Jong vertelt daarop het een en ander over situaties als bijvoorbeeld de collectie en boerderij van Adriaan Donker te Hoogwoud, waar de boerderij is behouden maar een Stichting zonder een cent is om de collectie te beheren; er is geen werkkapitaal en wie houdt toezicht als er geen geld is om iemand daarvoor in dienst te nemen met verstand van zaken. Ook het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland" weet zich daarmee geen raad. Ingerichte museumboerderijen zijn wel van belang, maar het moet mogelijk zijn. Helaas is er geen geld voor beschikbaar. Er is een oud gezegde - zegt de voorzitter: "Ik hoop het beste, maar vrees bet ergste".

Er kunnen nog oude jaarboeken worden aangevraagd en dan kan het bestuur zien in hoeverre daaraan voldaan kan worden. En in het vervolg zal ook het aanvangsuur op de convocatie worden vermeld als er weer een jaarvergadering is.
Daarna vindt de vertoning plaats van de film over de Oranjefeesten te Andijk in 1948. Het is een "stomme film" waarbij de wens nog is er eens een geluidsfilm van te maken. Er moet nog over gedacht worden hoe dit te doen. In ieder geval zijn er zaken die dan wat zouden kunnen worden toegelicht.

De secretaris: Gerrit van de Heide.


© 2001-2022 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap