Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 1986 » pagina 13-14

Boek over Andijker historie

Wij zijn theoretisch al een tijdje bezig met de gedachten over het samenstellen van een boek over de Andijker geschiedenis en nog ligt het nog niet voor U. Dat komt omdat er veel werk aan verbonden is niet alleen, maar ook omdat de financiering op zichzelf ook wel wat hoofdbrekens kost.

In het jaarboek 9 van het vorige jaar is reeds een opsomming gegeven van allerlei onderwerpen die in het boek in behandeling zouden moeten komen.

Op grond van deze lijst is gezocht naar een aantal auteurs om die onderwerpen te behandelen in een artikel ten behoeve van het bedoeld boek. Vervolgens hebben wij een eerste bespreking gehad van de gezamelijke auteurs en een kleine redactie-commissie benoemd, waarin zitting hebben de heren W. de Bruin, C.C. de Jong en G.D. van der Heide. Nadat de stof aldus was verdeeld is een tijd gelegenheid gegeven aan de auteurs om die stukken samen te stellen en er is met hen besproken dat zij hun artikelen binnen een bepaalde omvang zullen houden.

Nu is al vrij veel Kopij binnen, wij mogen wel zeggen het overgrote deel en het blijkt dat allen zich aan dat verzoek om de artikelen niet te laten uitdijen tot een onbruikbare omvang hebben gehouden.
Zo zijn reeds hoofdstukken samengesteld over de bodemgesteldheid van dit gebied, de ontstaansgeschiedenis en de vroegste bewoning, ook over de late Middeleeuwen en de opkomst van de nederzetting is de kopij al binnen. De relatie van de bewoning met de kreekruggen is gelegd. Andere onderwerpen zijn: het culturele leven van Andijk, het vervoerwezen en de ontwikkelingen daarvan. Voorts is het kerkelijk leven nader beschreven in diverse facetten. Er is aandacht besteed aan "Andijk wordt gemeente", aan de gemeente en het gemeentebestuur, aan wegen en bruggen in deze gemeente. Ook de dorpsuitbreidingen worden historisch gevolgd. Zo ook de ruimtelijke ordening en de plannen voor de toekomst voor Andijk.

Verder is de kopij binnen over het Poldermuseum, over de geschiedenis, het hoe en waarom van de Proefpolder, over eendenkooien en jacht in de polder "Het Grootslag", over de dieren van dit gebied, vooral ook de hier voorkomende vogelsoorten, maar ook de zoogdieren. Natuurlijk is er aandacht voor akkerbouw, voor bodemgebruik door de bewoners van het gebied in de agrarische sector. De middenstand is ook nader behandeld. De waterstaatkundige situatie wordt niet vergeten en daarbij behoort ook het onderhoud van de dijken. De toestand tijdens de beide wereldoorlogen is niet vergeten. Evenmin is vergeten goede aandacht te schonken aan de geschiedenis van het onderwijs te Andijk. Scheepvaart en schepen, visserij, de scheepsbouw met veldschuiten en tuigage, maar ook zal verhaald worden over de scheepswerfjes, waar die polderschepen werden gebouwd.
De zaadteelt, de mechanisatie en de bedrijfsvoering krijgen aandacht in het boek, en natuurlijk ook banken en bankwezen.
Het ligt voor de hand dat de ruilverkaveling onder de loupe zal worden genomen als een veelzijdige en ingrijpende ontwikkeling. De emigratie, zo'n belangrijk gebeuren voor een gemeenschap, die van alle plaatsen in het land de sterkste emigratie – relatief gesproken – vertoonde, wordt besproken.

Wij hebben hierboven een greep gedaan in de onderwerpen, maar nog zeker niet alle facetten genoemd. Op het moment dat wij dit schrijven is nog niet alle kopij binnen maar de toezeggingen zijn gedaan en reeds een aanzienlijke hoeveelheid van wat wij gezamenlijk overeenkwamen is al opgeleverd. Wij verwachten dat bij het uitkomen van dit jaarboek ook de nu nog ontbrekende stukken binnen zullen zijn en de redactie druk aan het werk is al het materiaal tot een geheel te verwerken. Want natuurlijk is de geleverde kopij verre van homogeen; dat zou zelfs ook niet kunnen. En dan blijken nog onmisbare details te ontbreken, die ook nog hun aandacht vragen.
Hoe dan ook: de redactie is er werkelijk mee bezig het tot een goed einde te gaan brengen... al zullen daartoe nog wel vele uren nodig zijn.

De redactie Boek-Andijker geschiedenis.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk