Kistemaker

Thuis » Kistemaker Archief » Proza en Poëzie » Pagina 14

14. Nieu-jaers-liet

Wat brengt ons 't Nieue Jaer, sal 't weinich of sal 't veel syn?
Het raeckt ons naeuwelycx, soo Vreede mach ons deel sijn!
Wat baet een buydel Gelt, soo der toch nyet te coop is?
Wat baet een bonnenkaert, soo 't goet meest op den loop is?
Wat maect het of die caert moy ros, of groen of blaeu is?
en daer is niet-met-al, omdat de handel flaeu is.........?
Wie seght my waer ick vleysch, waerdattick vet can coopen?
Waer moet ick met myn huysbrandcaerten henenloopen.......?
'ck heb nogh een huysbrandcolen - en een industriebon,
Ick wou dat ick daeraf wat turfkens cryghen kon.............
Myn vrou was oock begaen om een paer nieue hosen,
maer sy en weet nyet waer haer puntencaert te loosen...........


ick wou... ick wou... ick wou... soo hoor ick aldendagh,
het is rontom-myheen al jammer en geklagh..........
Myn vrunden staect dit spel, wat helpt dit bitter claghen,
dit cryten omtermeest, dit piepen en dir saghen?.........
Besit u sielen toch eenmael in lydsaemheyt,
wacht toch geduldigh af: er comt een and're tyt,
(wanneer dat weettick niet), denckt maer: "de tyt sal 't leeren"
Ick segh met Breederoo (die snaeck): "Het kan verkeeren".
Myn wensch is dus nu "Oue Jaer verdween
Dat Vreede lichten moogh in 't jaer van VEERTIG 'EEN!


Andijk-Oost, december 1940 Piet Kistemaker.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk