Kistemaker

Thuis » Religie » Feestkontakt 50 jaar parochie Andijk 1948-1998 » Pagina 8-9

17 juli 1948

et eerste lof gaf heel wat voorbereidingen. Een heel draaiboek werd er gemaakt. P. Sijm Jnz. de voorzitter van het bouwcomité schreef in het “Feestprogramma” bij de plechtige inkomst van het allerheiligste Sacrament Bangert:

Dierbare Parochianen.

Daar is dan voor ons het gelukkige ogenblik gekomen, het ogenblik, dat door onze oude Pastoor Busch, de man, klein van gestalte, maar groot in daden voor ons gedaan, grote dingen zeg ik, maar nu komt hij ons het grootste geluk brengen nl. Onze Lieve Heer. Komt allen naar Hem die onze toekomst in handen heeft. Vaders en Moeders van de Bangert vraagt onze Grote Meester, dat wij hier een parochie mogen worden tot voorbeeld van anderen. Vraagt een goed loon en een rijke oogst. Opdat wij onze nieuwe Herder kunnen steunen en helpen. Achttien jaar heeft U gespaard en heeft Uw Comité voor U op de bres gestaan en ziet nu daar de prachtige uitkomst van. Ik breng mijn Comité hulde en U dank voor alles wat is gepresteerd, en met de wens, dat U allen financieel en met Uw gebed achter onze nieuwe Herder zal staan. Gaan wij met U dit mooie doel voortzetten.

Kerk-Comité

De volgorde van die middag zal in een speciaal daarvoor door de Zeer Eerw. Heer Pastoor Hooyschuur gedrukt feestprogramma worden bekend gemaakt en zal in de loop van de week door propagandisten voor een kleine vergoeding worden aangeboden. Wij melden die voor u nu gratis:

1.  Kruis met 2 kandelaars
2.  Meisjescongregatie
3.  Jongenscongregatie
4.  Jongedamescongregatie
5.  Damescongregatie
6.  Herencongregatie
7.  O.N.A.
8.  L.T.B.
9.  St. Deus Dedit
10.  N.K.J.B.
11.  Nuttig en Aangenaam
12.  Zangkoor
Bel
13.  Armbestuur
Sacramentsvaan
14.  Bruidjes
Wierook
15.  2 leden van kerkbestuur
16.  Ons Heer
17.  2 leden van kerkbestuur
18.  Priesters

Pastoor Hooyschuur vraagt officieel aan het Bisdom toestemming om in de open lucht te mogen celebreren. Twee dagen van te voren krijgt hij bericht:

Haarlem, 15 juli 1948

Weleerwaarde heer,
Bij dezen verlenen wij U verlof om na een plechtig lof in de open lucht het allerheiligst Sacrament te brengen naar het café Kuin, nadat deze door den Deken is gevisiteerd en gebenediceerd.
Op dagen waarop de zaal voor andere doel-einden wordt gebruikt, gelieve U het allerheiligst Sacrament te brengen naar een parochiekerk of kapel.
De oprichting der parochie en de installatie moeten wachten totdat de grenzen zijn vastgesteld en de noodkerk klaar is.

De Bisschop van Haarlem,
† J.P. Huibers

In het notulenboek lezen we dat pastoor Busch van Wervershoof, gezeten in een auto: 'de Koning der Koningen over zijn parochiegrenzen heen voerde naar het terrein in de nieuwe parochie te Andijk, waar voor het eerst een lof werd gehouwen met een stralende zon, welk deze zich al in veel dagen niet had laten zien.' Het lof moet een indrukwekkend gebeuren zijn geweest.Het Tantum Ergo klonk over de velden. De kroon op het werk van vele lange jaren sparen, vergaderen en veel geduld hebben door de katholieke bevolking van Andijk.

Er werd ook een toewijdingslied gezongen:
Aan Maria, Middelares van alle Genaden
(Wijze: Sint Joseph laat ons loven)

1.
Maria, mid'laresse, - uw kind'ren staan hier aan uw voet.
Gij Jesus' dienaresse - en moeder, trouw en goed.
Wij zijn voorgoed u toegewijd,
En zijn voor tijd en eeuwigheid
Met zielen, harten, monden,
Aan u verbonden.

2.
Maria, mid'laresse, - wij zoeken u in angst en pijn
Wil onze zielen lessen - wanneer zij dorstig zijn
Wij vragen u, o Moeder teer:
Zie steeds op uw parochie neer,
En wil ons heel ons leven
Uw hulpe geven.

3.
Maria, vol genade, - wij smachten naar een eeuwig loon
Wil steeds ons overladen - met zegen van uw Zoon.
De tijd is zwaar, de nood is groot!
Wij smeken bij Zijn kruis en dood,
Dat w' eens met u hierboven
Hem eeuwig loven.

Het Nieuw Noordhollands Dagblad meldt in de krant van maandag 19 juli 1948

Andijk - Zaterdag 17 Juli 1948. Een gedenkwaardige dag voor het Westfriese dorp “aan de dijk”, dat de voorvaderen de naam van Andijk gaven. Want op deze dag werd het verlangen vervuld van de katholieke bevolkingsgroep, die in de loop der jaren steeds meer aangroeide, en die tenslotte zó uitgebreid werd, dat het niet langer verantwoord was al deze mensen hun eigen parochiële leven nog langer te onthouden. De Bisschop schonk de Andijkers hun eigen herder in de persoon van pastoor A. Hooijschuur en hij stemde er in toe, dat de jongste Westfriese parochie werd toegewijd aan Maria, Middelares van ale genaden, de eerste parochie in het hele bisdom, die deze titel verwierf.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk