Kistemaker

Thuis » Religie » Strijd en Zegen » Pagina 27-28

Spaanse griep

De spanningen en rampen volgden elkaar op. Zo brak in 1918 een ziekte uit in Spanje, die over de gehele wereld is gegaan. In november waren te Andijk 600 personen door deze griep aangetast. Merkwaardig was, dat vele sterke personen er aan zijn overleden. De ziekte ontaardde vaak in een felle longontsteking. Ook in onze gemeente zijn er aan deze griep bezweken. Van hoe grote omvang deze epidemie in ons land was, bleek uit een bijvoegsel van de Staatscourant van 2 juli 1919. Daarin stond, dat van juli 1918 tot mei 1919 19050 personen aan deze ziekte zijn bezweken. In Noord-Holland alleen al 2786.

Het was een wereldramp en geleerden hebben berekend, dat er meer mannen door de Spaanse griep zijn gevallen dan in de oorlog 1914-1918. Het waren ontzaglijke oordelen Gods.
Aan het oorlogvoeren kwam in de herfst van 1918 een einde.
Met verbazing hadden de primitieve volken toegezien, hoe de Christen-natiën elkaar bekampten.

Toen het weer vrede werd steeg in onze eredienst het dankgebed op tot Hem, die ons voor oorlog had bewaard en tijdens de krijg ook voor watersnood.
De Zuiderzee-dijk had hier zo geleden, dat er een grote groep van ervaren dijkwerkers aan te pas kwam. Ze werden gehuisvest in keten en woonarken.
Ook was er een afdeling van geïnterneerde Belgische militairen. Zij waren in een gebouw ondergebracht en werkten hier mee op de tuindersbedrijven.

De kerkeraad besloot om te evangeliseren, zowel onder de dijkwerkers als onder de soldaten. Deze arbeid werd uitgevoerd, door een, door de kerkeraad benoemde commissie, die lectuur bezorgde en gesprekken met hen voerde. Dit was een begin van Evangelisatiewerk door de Geref. kerk.

Een zendingscommissie was er toen al jaren, die, om meer bekendheid aan het werk der zending te geven, het Zendingsblad verspreidde en gelden inzamelde.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk