Kistemaker

Thuis » Religie » Strijd en Zegen » Pagina 33-35

Einde van de arbeid van Ds. Van Dorp

In de vergadering van de kerkeraad op 1 september 1927 deelde de predikant mede, dat hij tegen 1 december emeritaat wenste aan te vragen. De gemeente groeide en daarmee het werk. Het werd hem te zwaar.

Hij had in zijn gezin veel ziekte en leed gehad. Zijn geliefde zoon en zijn evenzeer beminde echtgenote waren door God van hem en de zijnen weggenomen. Hij wenste hier zijn werk te beëindigen. 26 jaren had hij de gemeente van Andijk gediend. Met warmte had hij het Evangelie verkondigd. Zijn prediking was wat men noemt: Christocentrisch.

Na zulk een lange ambtsperiode waren er al weer jonge ouders, die hij indertijd had gedoopt en die hij nu met hun kinderen aan het doopvont had zien komen.
Bij huisbezoek en aan de ziekbedden was hij een echte herder. Ook de buitenkerkelijken hadden grote achting voor hem. De 4e december 1927 nam bij afscheid van de gemeente. Als tekst had hij gekozen: I Petrus 5 : 10, 11. „De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hadden, die volmake, bevestige, versterke en fundere u, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.”
Hij dankte de gemeente voor 't medeleven met hem en zijn gezin en zei: „In uw vreugde en in uw droefheid mocht ik delen.” Hij sprak ook zijn dank uit voor de aangename samenwerking met de kerkeraad: „Toen ik hier kwam„, zei hij, „was ik het jongste lid van de raad der gemeente en thans de oudste.” Een der ouderlingen en onderscheiden afgevaardigden spraken aan het einde woorden van dank en waardering.

Slechts twee maanden leefde hij als emeritus. Nadat hij zondag 28 januari te Wormer had gepreekt, was hij van voornemen, om de volgende dag nog eens naar Andijk te gaan. In het station Wormerveer kreeg hij een aandoening en zaterdag daaraanvolgende is hij ontslapen. Dit wekte grote ontroering in onze gemeenschap. De overledene is hier op de Oosterbegraafplaats ter aarde besteld. Een talrijke schare was daarbij aanwezig. Weer spraken onze kerkeraadsleden en afgevaardigden. Ook de burgemeester van Andijk sprak waarderende woorden namens de Andijker bevolking.
Enige maanden later is door de gemeente een steen op zijn graf geplaatst en aan de familie overgedragen. De oudste zoon van Ds. Van Dorp sprak namens de familie een dankwoord.

Op de steen staat onder meer: „Gedenkt uw voorgangers, die tot u het woord Gods gesproken hebben.”

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk