Kistemaker

Thuis » Religie » Strijd en Zegen » Pagina 39-40

Nogmaals werd na velerlei bezoek aan predikanten eenstemmigheid bereikt en werd uit het tweetal, Ds H. Steen en Ds H. Th. van Munster de eerste met overweldigende meerderheid gekozen. Beide predikanten waren hier voorgegaan in de Dienst des Woords en de preken van Ds van Munster hadden een voortreffelijke indruk gemaakt, maar toen Ds Steen hier zijn nabetrachtings-predikatie over „De verlocchening van Petrus” had gehouden was de keuze der gemeente niet onzeker meer. Op 9 April 1928 werd Ds H. Steen, die nog geen drie jaar in Den Helder arbeidde, door ons beroepen. De beroepingsbrief werd door de consulent Ds D. Hoek van Enkhuizen mede ondertekend. De kerkeraad had besloten om het tractement vast te stellen op ƒ 4000,- per jaar, maar de notulen vermelden direct na het aannemen van het beroep een verhoging van ƒ 800,- zolang geen meerdere hulp bij de predikdienst aanwezig was. In die jaren was dit een behoorlijk goed tractement.

Uit het voorgaande blijkt dat na een week uitstel, de Ds het beroep naar Andijk had aangenomen. Er was grote blijdschap toen op 29 juli Ds Hoek hem in zijn ambt bevestigde, met als tekst 1 Cor. 3 : 9. De intreetekst van Ds Steen was 1 Petr. 2 : 9. Na door de bevestiger hartelijk toegesproken te zijn was deze dag ten einde.

Beide diensten waren overvol, wij kerkten nog in het oude kerkgebouw. De kerkgang was een feest als Ds Steen preekte. De oude Waarheid in een nieuw kleed, met gloed en overtuiging uitgesproken, boeide de schare kerkgangers. Volgeling van Prof. Bavinck, dogmaticus, vulde hij met eindeloze injecties de vitaminen aan, die in de prediking van Ds van Dorp, in sommig opzicht een tekort aanwezen. Was Ds van Dorp meer Herder, Ds Steen was meer Leraar. Zie het opschrift in de hal van ons nieuwe kerkgebouw. Nog horen wij, „Dat Woord zullen ze laten staan,” dat Woord van Luther, klonk door de gewelven.

Toch kon hij niet meer verhinderen dat een groep volgelingen van Dr Geelkerken de kerk verliet om zich aan te sluiten bij het z.g.n. hersteld verband. De scheur werd ook hier doorgetrokken en zelfs een kerkje werd door hen gebouwd. In 1927 waren er reeds twee kinderrijke gezinnen die ons hadden verlaten, maar de notulen vermelden ons verder in 1928 nog 41 namen — in 1929 4 namen — in 1930 1 naam — in 1931 6 namen — in 19332 namen en in 1934 nog een naam. Totaal een lijst van 77 mannen, vrouwen en kinderen, die uit onze boeken moesten worden verwijderd. Neen, dat kan niet, dat gebeurt ook niet, ze staan er in met onuitwisbaar schrift. Wel is er een streep doorgetrokken. Hier hebben eens de meerderjarige lidmaten verklaard, plechtig met Ja de leer, alhier geleerd, de enige en volkomende leer der zaligheid te zijn, hier heeft het water bij de heilige doop van hun kinderen gedropen van die kleine voorhoofdjes, en de ouders hebben ze weggescheurd van ons, ondanks vele vermaningen. De eeuwigheid zal openbaren, wat of hier de gevolgen van zijn, tot in verre geslachten. In dezelfde annalen lees ik van 14 die weergekeerd zijn. Het klinkt zo gewoon. Opzeggen. Lidmaatschap opzeggen, alsof een kerk een vereniging is.

Ds Steen heeft ons kerk-begrip bijgebracht. Dit bracht verzet want als Ds Steen het deed, dan deed hij dit met kracht en geweld. Hoe herinner ik mij nog zijn prediking over de heilige algemene Christelijke kerk waar hij de stelling verkondigde dat als Jezus de Koning der kerk een brief zou schrijven aan de kerk van Jezus Christus te Andijk, dan deze brief bezorgd moest worden bij de scriba van de Geref. kerk.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk