Kistemaker

Thuis » Religie » Strijd en Zegen » Pagina 41-42

Hij erkende geen vele kerken. Daar is maar één kerk. dat was de grondtoon van zijn prediking in de eerste tijd van zijn ambtsperiode hier. Aan schrijver dezes is niet het oordeel, maar vast staat wel, dat deze prediking ons in 1946 en de daarop volgende jaren, heeft bewaard voor de uittocht van bezwaarden zoals die onder leiding van Prof. Schilder in vele kerken heeft plaats gehad. Ds Steen heeft een stempel gedrukt op de gemeente, men kon hem niet achteloos passeren. Men ging een van beide, door dik en dun met hem mee, of verwijderde zich in groeiend onbehagen. Maar die dag was nog niet in 't zicht. Het was alles zon, met vreugde vervulden de ambtsdragers hun werk om op alle terreinen des levens de invloed der kerk te laten gelden.

In die dagen was er iets zeer belangrijks aan de gang. Het behoorde wel niet rechtstreeks tot de kerk als instituut, maar zeer zeker wel tot de kerk als organisme. Het overlijden van onze plaatselijke geneesheer Dr. Heenk op 10 okt. 1928, deed een aantal gemeenteleden de vraag overwegen, om hier, of in zijn plaats, of als tweede arts een Gereformeerde dokter te krijgen. Het bleek na besprekingen, dat de nagelaten betrekkingen van Dr. Heenk, er niet aan dachten hieraan mede te werken, door overname van de praktijk aan te bieden. De vrij scherpe verhoudingen tussen rechts en links speelden hierbij een grote rol. Maar vestiging bracht groot risico mee voor een eventuele gegadigde. Het stond wel vast, dat, als hij zou slagen, een practijk op te bouwen, dan zeker het overgrote deel van onze kerkleden hem moest steunen. Een daarvoor belegde vergadering in de oude kerk deed duidelijk blijken dat de gemeente inderdaad in grote meerderheid de toezegging deed om de Gereformeerde arts te zullen steunen.

Hierna kreeg deze zaak spoedig zijn beslag en reeds op 11 nov. 1928 werd C. Berger uit Rijswijk met belijdenis-attestatie in ons lidmatenregister ingeschreven. En op 16 Nov. kwam zijn verhuisbiljet op Andijk.

Op 20 maart 1937 is deze sympathieke dokter weer vertrokken naar Bolnes om daar in de meidagen van 1945 vlak voor de bevrijding door een troep half dronken Duitsers, terwijl hij zijn taak als arts vervulde, te worden neergeschoten. En er was, toen het gerucht tot ons doordrong, rouw in ons hart.

Al waren er in 1928 nog 41 die zich onttrokken aan de Geref. kerk. er was goede hoop dat de kerk verder trouw zou blijven aan Gods Woord en de belijdenis, en de groei van het ledental zou doorzetten. Bovendien was er een betrekkelijke welvaart die aantrekkingskracht bleek te hebben op vele arbeidskrachten vooral uit de Prov. Friesland.

Het kerkgebouw was des zondags steeds overvol en de notulen van 13 sept. 1928 vermelden als onderwerp van bespreking verruiming van zitplaatsen. De kerkeraad benoemde een bouwcommissie met de predikant als adviserend lid. Wij kunnen helaas niet vaststellen dat de kerkbouw met grote eenstemmigheid is tot stand gekomen. Uit de notulen van kerkeraad en bouwcommissie blijkt telkens dat de besluiten niet met algemene stemmen werden genomen. En dat heeft het nemen van gewichtige beslissingen wel zeer zwaar gemaakt.

Na veel besprekingen op kerkeraad en bouwcommisie worden aan de gemeente drie plannen voorgelegd. Verbouw, nieuwbouw, of een tweede kerk.

Op een vergadering van manslidmaten wordt besloten tot nieuwbouw. Aan Architect Reitsma van Groningen wordt opgedragen om plannen voor een nieuwe kerk te ontwerpen met een ruimte voor 1200 zitplaatsen. De burgerlijke gemeente telde toen 3816 inwoners en het aantal lidmaten, van onze kerk was gestegen tot 1451.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk