Kistemaker

Thuis » Religie » Strijd en Zegen » Pagina 63-64

Op 3 okt. 1948 was hij hier bevestigd door Ds Roosjen met als tekst Jes. 52: 7, terwijl de intrede tekst was uit de brief van Judas 20 : 21. Het was voor Ds Groenevelt wel zeer ontmoedigend dat reeds 23 nov. van dat jaar Ds Roosjen de kerkeraad verzocht om hem af te staan voor de Zending, waarbij hij voorlopig tijdens de vooropleiding formeel aan de kerk van Andijk verbonden zou blijven tot op het ogenblik dat de kerken van Gelderland hem zouden uitzenden.

Gezien het grote doel, moest de kerkeraad dit verzoek natuurlijk toestaan, maar het verzwaarde de zorgen van Ds Groenevelt zeer ernstig. Het spreekt van zelf dat een der ouderlingen weer moest catechiseren. En het moet tot eer van de gemeente gezegd worden, ook als een der ouderlingen catechiseerde, was de opkomst onveranderd gunstig. De gemeente was er zo aan gewoon sinds de periode tijdens de ziekte van Ds Steen, dat de ouderlingen de catechisatie voortzetten. Dit is steeds tot grote steun geweest voor de ouderling die catechisatie gaf.

Eveneens mag met dankbaarheid worden vermeld dat bij twee predikanten de opkomst in de eredienst nooit iets van voorkeur heeft laten blijken. De samenkomsten op de zondag werden steeds trouw bezocht. Ook wanneer door een der ouderlingen een preek werd gelezen, was de opkomst zeer goed. Het kan een dode vorm zijn, maar gelukkig die kerk, waar de gewoonte in ere wordt gehouden.

Eveneens mag worden vermeld dat het zelden, ja zeer zelden is voorgekomen dat gekozen ambtsdragers ontheffing hebben verzocht en dat ze, indien er bezwaren waren, zich steeds hebben laten overtuigen van hun roeping in de kerk des Heren.

Ook mogen met ere worden vermeld de classispredikanten Ds J. Dijkstra van Hoorn en Ds D. Hoek van Enkhuizen, die in dagen van grote zorg en druk zeer veel steun hebben geboden.

Het jeugdvraagstuk is voor de kerkeraad op verschillende vergaderingen een belangrijk onderwerp van bespreking. Het bezoek aan harddraverijen. het kaartspel, toneelvoorstellingen of bioscoopbezoek. Altijd is de ondertoon: wij moeten waarschuwen, het is heilig zaad, ze zijn op heilig erf, ze zijn afgezonderd van de wereld.

Maar negatief alleen, dat mag niet; er moest iets gebeuren, o.a. aantrekkelijker vergaderruimte voor de jeugd. Juist in die dagen was er een pand te koop in de Horn dat geschikt zou wezen voor vergaderlokaliteit en het woonhuis voor pastorie.
Dit pand wordt aangekocht en ingericht, zodat er een viertal mooie vergaderlokaaltjes klaar komen. Er bleef echter behoef te aan een grotere vergaderplaats voor uitvoeringen en dergelijke activiteiten. Juist toen kwam een bestaand café „De Meiboom” te koop. dat door enkele leden der gemeente werd aangekocht en belangeloos beschikbaar werd gesteld ten dienste van onze jeugd en andere gezelschappen.

Intussen moest er met spoed worden gewerkt om de open gekomen plaats door het vertrek van Ds Roosjen weer te vullen. Veel teleurstelling heeft de kerkeraad ondervonden bij dit beroepingswerk. Op 27 maart '49 heeft Ds Roosjen afscheid genomen met een predikatie over Joh. 10 : 14-16. Slechts twee jaar heeft hij in onze gemeente mogen arbeiden, tekort om van een duidelijk en klaar stempel op onze gemeente te kunnen spreken. Maar dit moet gezegd, hij was een plichtsgetrouwe herder en leraar en wij hebben hem node zien heengaan.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk