Kistemaker

Thuis » Religie » Strijd en Zegen » Pagina 71-72

Dertig augustus 1959 was zijn afscheid hier, met als tekst Jer. 55 : 10 en 11. Wij zagen hem node heengaan, de uitgeweken Hongaar, die het lijden van zijn volk zo sterk aanvoelde. Meermalen is hij voor de vluchtelingen opgetreden om hen te troosten en te bemoedigen. Voor de evangelisatie was hij een stuwende kracht en het clubwerk is onder zijn leiding tot stand gekomen.

Het duurde bijna een jaar. Het was 24 juli 1960 eer de ontstane vacature weer vervuld werd met de komst van Ds C. Dijkstra van Asperen. Hij is met vreugde ontvangen. De bevestiger Ds Kwast had tot tekst gekozen Rom. 10 : 6-8 terwijl Ds Dijkstra tot intrede-tekst had gekozen Spreuken 4 : 18-19. Hij is hier nog te kort om dit als geschiedenis te beschrijven. maar toch wel zo lang dat wij kunnen zeggen dat zijn eerste preekdienst die hij hier vervulde voor hij werd beroepen. niet anders was dan zijn voortgaande lijn d.w.z. met kracht en klem. de boodschap van het Evangelie op het hart der gemeente te binden. Een boodschap met twee moqelijkheden. Het aanzeggen dat het de rechtvaardige wel zal gaan maar de goddelijke kwalijk zal gaan.

En dit is de geschiedenis van de afgescheiden kerk van Andijk tot 1961. Namen van personen zijn zo veel mogelijk vermeden, hoewel de notulen vermelden dat er door sommigen veel, zeer veel voor de kerk des Heren is gedaan. Hun grootste vreugde zal niet zijn in de annalen van de Gereformeerde kerk genoteerd te staan, maar wel eens te mogen horen: Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal Ik U zetten.

Het was geen glorieuze beschrijving van een overwinnend volk. Veeleer een optocht der schamelen. Nog is de dag niet aangebroken dat het Woord van Hendrik de Cock in de acte van wederkeer neergeschreven. kan worden waar gemaakt.
Nog is de Ned. Herv. Kerk in zijn kerkelijke vergaderingen niet duidelijk in haar uitspraken over de kerkelijke tucht.
De tucht toe te passen op ambtsdragers die de Christus der Schriften niet erkennen als de eeuwige natuurlijke Zoon van God. Nog is er gedeeldheid tussen de zonen van hetzelfde huis en is er bij de Christus-belijders een aparte avondrnaalstafel. Uit alles blijkt dat het een herdenken is en geen jubileum. Het zal jubileren zijn, overgaande in triumferen als de Zone Gods komen zal om al de Zijnen tot een te vergaderen op die grote en heerlijke dag van Zijn komst. Moge de gemeente van Andijk maar vuriglijk bidden: Geef, dat we bij Uw komst onstraffelijk wezen mogen. Ontferm, ontferm U Heer, toon ons Uw mededogen.

Op U steunt onze hoop. op U ons vast vertrouwen.
Zij worden nooit beschaamd. die op Uw goedheid bouwen.

K. NIEROP.

 

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk