Kistemaker

Thuis » Weekblad "De Andijker" » Zaterdag, 13 mei 1933, No. 6, 13e Jaargang

De Coöp. Vereenigingen in ons land op 1 Jan. 1932.

De dezer dagen verschenen vijfde aflevering van het Maandschrift van het Centraal Bureau voor Statistiek bevat verschillende gegevens met betrekking tot de coöperatieve vereenigingen in ons land.

Uit de opgaven van de Kamers van Koophandel en Fabrieken heeft het Bureau nagegaan hoeveel coöperatieve vereenigingen op 1 jan. 1932 in het handelsregister waren ingeschreven. Het maandschrift deelt mede, dat dit aantal 3179 bedroeg. Al deze vereenigingen zijn coöperaties in den zin van de wet op de coöperatieve vereenigingen. Buiten beschouwing zijn gelaten de - vooral in den landbouw talrijke - vereenigingen, welke niet aan de eischen der genoemde wet voldoen; economisch is er vaak geen verschil in werkwijze tusschen deze vereenigingen en de coöperaties. Vergeleken met verleden jaar blijkt er weinig verandering te zijn gekomen in de getallen der in het handelsregister voorkomende coöperaties. Evenals in andere jaren, was het aantal nieuw opgerichte coöperaties het grootst in den landbouw.

Onderscheiden naar haar werkzaamheid, bewogen de vereenigingen zich op zeer verschillend terrein. Op het gebied van den landbouw waren verreweg de meeste, n.l. ruim 2200 werkzaam, waarvan ruim 800 crediet-coöperatie, ongeveer 1400 inkoop, verkoop- en productie-cooperaties (waarvan ruim 500 in het zuivelbedrijf) en een gering aantal verzekerings-cooperaties, enz. Sinds 1925, het eerste jaar, waarin het Centraal Bureau dergelijke gegevens gepubliceerd heeft, is het aantal cooperaties in den landbouw met ongeveer 300 toegenomen. Het totaal aantal cooperaties steeg daarentegen nog niet met de helft van dat aantal, doordat van verschillende andere categorieën het aantal vereenigingen verminderde, zoo b.v. in de groep verbruikscooperaties - o.a. door samensmelting van vereenigingen - met ruim 100.

Van de 3179 ingeschreven cooperaties voerden 1655 een naam met bijvoeging - volgens wettelijk voorschrift - van letters ter aanduiding van de wijze, waarop de aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen der vereeniging was geregeld. Van deze 1655 vereenigingen voerden 688 in haar naam de letters G. A., hetgeen beduidt, dat de statuten een van de wettelijke voorschriften afwijkende regeling der aansprakelijkheid bevatten. 716 de letters W. A. (geen van de wettelijke voorschriften afwijkende regeling) en 251 de letters U. A. (aansprakelijkheid bij de statuten uitgesloten).

Dezelfde aflevering van het maandschrift geeft verder een overzicht van het aantal leden op 1 januari j.l. speciaal van de verbruiks-cooperaties. Sinds 1 januari 1931 is dit aantal met ongeveer 10.500 toegenomen d.i. 3.6 pCt. en bedroeg in het beginvan dit jaar bijna 300.000. Per verbruiks-cooperatie werden gemiddeld 724 leden geteld tegen 702 een jaar tevoren. Zeer groote ledentallen komen bij de verbruiksvereenigingen in ons land slecht zelden voor. Er zijn 356 cooperaties met hoogstens 1000 leden, 56 met tusschen de 1000 en 10.000, één cooperatie te 's-Gravenhage met ruim 17.000 en één te Rotterdam met ruim 54.000 leden

Het aantal leden van verbruiks-cooperaties per 100 inwoners bedroeg voor het geheele Rijk 3.7; van de provinciën was dit het hoogst in Zuid-Holland, n.l. 6.7. Neemt men aan, dat elk lid van een verbruiks-cooperatie gemiddeld een gezin van 4 personen vertegenwoordigt, dan bedraagt het aantal personen in ons land, dat bij voorkeur verbruiksartikelen van cooperatieve vereenigingen betrekt, rond 15 pCt van de bevolking.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk