Kistemaker

Thuis » Weekblad "De Andijker" » Vrijdag, 13 april 1934, No. 2, 14e Jaargang

PLAATSELIJK NIEUWS

Nutsdepartement "Oosterdijk."

Het Nutsdepartement "Oosterdijk" hield vorige week zijn laatste vergadering in dit seizoen. De voorzitter opende met een kort woord van welkom de vergadering, waarna de notulen werden gelezen en onveranderd goedgekeurd.
Als afgevaardigde naar de Algem. Vergadering werd benoemd de Heer D. Molen, terwijl de Heer D. Groot als plaatsvervanger werd aangewezen.
Hierna volgde het verslag van den bibliothecaris der Nutsbibilotheek, den Heer J. Hemke.
Uitgegeven werden, in 12 keer, 687 boeken. Het tijdschrift "Astra" dat in de bibliotheek werd geplaatst, werd veel gelezen. Daarom zullen eenige nummers worden ingebonden, waardoor de slijtage minder groot zal zijn.
Ook zullen eenige andere boeken opnieuw gebonden en opgeknapt worden. Verder werd de bepaling gemaakt dat degene die de boeken wegmaakt, of niet terugbrengt, deze zal moeten betalen en wel een bedrag door het Bestuur te bepalen.
Na de rondvraag, die niets van belang opleverde, sloot de voorzitter de vergadering met een woord van dank aan de opgekornenen.

Tuinbouwcursus.

In de Middenschool had Maandag de slotavond plaats van de 2-jarige Rijkstuinbouwwintercursus. Naast de leeraren, de heeren van Arum en Vader waren aanwezig burgemeester Groot, de heer Kuiper van Hoorn, namens de Rijkstuinbouwconsulent, het volledige Akkerbouw-bestuur en enkele ouders der leerlingen.
Allereerst wordt de kennis der jongelui getoetst door het stellen van vragen door de leeraren, Zoowel theoretisch als practisch worden de jongens danig aan den tand gevoeld en uit de gegeven antwoorden blijkt wel dat vele hunne kennis ten opzichte van hun vak op uitstekende wijze hebben aangevuld.
Zoo valt het dan op hoe jammer het is dat het getal der leerlingen in een plaats als Andijk niet veel en veel grooter is, temeer waar de kosten gering zijn. Het is opvallend welk een groot aandeel de bollencultuur bij het practisch onderricht dezer cursus inneemt. Na een ondervragen van meer dan 1½ uur neemt de heer Kuiper het woord. Spr. feliciteert de jongelui met het resultaat, temeer waar aan alle leerlingen het diploma kan worden gegeven. Spr. hoopt dat men veel nut van de vergaarde kennis zal hebben in de practijk en dat men al werkende nog steeds meertracht te leeren.
Dank brengt dhr. Kuiper aan de leeraren voor hunne toewijding en aan Akkerbouw, die steeds de gelden voor dezen cursus beschikbaar stelde, en hoopt dat men op dezen weg zal doorgaan.
Dan spreekt burgemeester Groot waardeerende woorden over deze lessen. Dhr. Jo de Boer dankt namens de leerlingen voor het genoten onderwijs, waarna de heer Molen als voorzitter van Akkerbouw, wijst op de te geringe deelname, spr. wekt de ouders op de jongens aan te sporen den cursus te volgen. Ook is het een algemeen en gemeentebelang dat deze cursussen slagen.
Dhr. P. Tensen dankt namens de ouders, waarna ten slotte dhr. v. Arum, als hoofd van den cursus een slotwoord spreekt en dankt voor de aangename samenwerking.
Aan de volgende personen werd het diploma uitgereikt: H. Ruiter, G. Sluis Cz., W. Tensen Pz., P. Dol, P. Groot Dz., C. Gorter Cz., W. Kuiper Jnz., Jo de Boer, K. Nierop Kz., Jn. Koen en Jb. Tensen Hz.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk