Kistemaker

Thuis » Weekblad "De Andijker" » Vrijdag, 20 december 1940, No. 38, 20e Jaargang

“Akkerbouw”

Financiën. Zooals aan de meeste onzer leden wel bekend zal zijn, zullen de zaadfirma's (buiten hun schuld) niet op tijd kunnen uitbetalen. — Hoewel we verwachten, dat dit uitstel van betalen wel niet zoo lang zal duren, willen we die leden, die hierdoor niet op tijd aan hunne financieele verplichtingen kunnen voldoen, er attent op maken dat o.i. door de firma's wel voorschotten zullen worden verstrekt, als men er om verzoekt. — Op deze wijze kunnen, met wat goede wil, de betalingen evengoed geregeld loopen.
Zooals gewoonlijk wordt de Dec.-rekening U tusschen Kerstmis en Nieuwjaar thuis bezorgd en zullen er in begin Januari voor betalingen extra zitdagen worden gehouden en we verzoeken de leden hiermee alvast rekening te houden.

Turfbalen. De pakken turfstrooisel zijn inmiddels gearriveerd en de bestellers hebben bericht gehad, dat ze kunnen halen. Hoewel dit door de vorst in het begin van de week werd belemmerd, hopen we nu de balen op de eerstvolgende schuurdag te kunnen afgeven.
We hebben nog een aantal over, zoodat ook niet-bestellers hiervan kunnen krijgen. Hen, die we dus nog kunnen gerieven, raden we aan hiermede niet te wachten, daar er voorloopig geen turfstrooisel meer wordt aangekocht.

Hout. In houtsoorten zijn we totaal uitverkocht. Bestellingen voor nieuwe zendingen, zoowel gewoon als gewolmaniceerd hout, kunt U nu reeds opgeven. Het Bestuur mag zich gelukkig prijzen vroegtijdig gekocht te hebben daar hout schaars en duur wordt.

Kratten kunnen nog dagelijksch besteld worden. De eerste zending is reeds volgeboekt. Ook in Bayer hebben we reeds een flink kwantum afgegeven Wanneer 25 kilo U te veel is, koopt dan gezamenlijk met Uw buurman. Dit is voor ons gemakkelijk en en ook 't voordeeligst.

Schuuropening. Wanneer de schuurdag op een algemeen erkende Chr. feestdag valt, is de daarop volgende morgen de schuur geopend van 9.30 - 10.30 uur.
Dus volgende week: Maandag- en Vrijdagmorgen.

Zitting. In verband met een te houden bestuursvergadering: heden ten kantore zitting van 5 tot 6.30 uur.

Waarn. Secr. Penn.

De Andijker Middenstander, 1940.
Logo van "De Andijker Middenstander" in 1940.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk